AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Ponad 4 tysiące kadetów, w tym troje podchorążych Akademii Wojsk Lądowych uczestniczy w zajęciach realizowanych obecnie w Akademii Wojskowej w West Point (USMA). Szkolą się pod kierunkiem doświadczonych wykładowców i instruktorów, którzy dowodzili żołnierzami na wielu międzynarodowych misjach wojskowych. Sierż. pchor. Remigiusz Trybus, sierż. pchor. Joanna Mrozińska oraz sierż. pchor. Magdalena Zapała uczestniczą w tegorocznej wymianie studenckiej z USMA. Równolegle, w wymianie studenckiej z University of North Georgia (UNG) uczestniczy dwóch innych podchorążych - sierż. pchor. Jakub Pochodaj i sierż. pchor. Łukasz Makowski.

Podchorążowie wyjechali dzięki porozumieniu o współpracy, jakie Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Superintendent USMA gen. broni Robert Caslen, Jr. podpisali w październiku 2017 roku. Gwarantuje ono m.in. wymianę akademicką, co oznacza, że nasi podchorążowie uczą się za oceanem, a studenci z West Point na tych samych warunkach mogą kształcić się w AWL.

Semestr dla naszych podchorążych rozpoczęła oficjalna rejestracja, po której otrzymali, na czas nauki, osobiste komputery oraz przydzielono im tymczasowe adresy email, w celu sprawnej i szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz innymi kadetami w kompanii. Podchorążowie zostali przydzieleni do kompanii E1/2batalionu/1 Regimentu i wyznaczeni na dowódców drużyn. Każdy z nich pod swoją komendą ma sześciu kadetów amerykańskich. Do ich obowiązków należy m.in. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej oraz kontrola podległych kadetów.

W USMA kadeci służą w 4 regimentach. Regimenty podzielone są na bataliony, w skład których wchodzi w sumie 36 kompanii. W kompanii jest tylko jeden oficer (TCO) i jeden podoficer (TNCO). Pełnią oni jedynie czynności kontrolne i wspomagające. Wszystkie funkcje, począwszy od dowódcy sekcji do dowódcy kompanii, są sprawowane przez kadetów, którzy zamieniają się funkcjami po każdym zakończonym semestrze. Natomiast funkcje od dowódcy batalionu i regimentu oraz ich zastępców są zdublowane przez kadetów, na których spoczywają dodatkowe, wynikające z tego faktu, obowiązki.

- Dużym zaskoczeniem dla nas były zasady noszenia umundurowania przez kadetów amerykańskich - powiedział sierż. pchor. Remigiusz Trybus, dodając - (...) w West Point obowiązuje swoisty dress code. Przez cztery dni tygodnia kadeci poruszają się po Akademii w mundurach służbowych, w skład którego wchodzą ciemna koszula z krawatem, spodnie w kant i buty z wysokim połyskiem w celu nadania kadetom bardziej formalnego i akademickiego wyglądu. W środę, natomiast obowiązuje ubiór polowy armii amerykańskiej - powiedział podchorąży.

Po zajęciach dydaktycznych, w godzinach popołudniowych i wieczornych, regulacje dotyczące noszenia umundurowania nie są już tak restrykcyjne i różnią się w zależności od rocznika kadetów. Pierwszy rok obowiązkowo chodzi w mundurze przez cały dzień. Drugi i trzeci mogą założyć strój, który jest określany mianem West Point Casual – ubranie cywilne, posiadające oznaczenia USMA. Tylko ostatni rocznik nie ma dokładnie sprecyzowanych norm ubioru.

Zajęcia w West Point, dla podchorążych AWL, są bardzo intensywne. - Choć mniej mamy praktyki niż w Akademii Wojsk Lądowych, a więcej teorii, to sposób nauczania w West Point opiera się na metodzie aktywnej nauki, co wymaga dobrego przygotowania do każdych zajęć. Dlatego w tygodniu prawie każdą wolną chwilę spędzamy na studiowaniu zadanego materiału i wykonywaniu zleconych zadań i projektów - powiedziała sierż. pchor. Magdalena Zapała.

Studia w Akademii West Point wymagają pracowitości i doskonałego zorganizowania. Zwłaszcza ta druga cecha jest niezbędna do poradzenia sobie w zorganizowaniu własnego życia studenckiego w Akademii. W celu wsparcia nowicjuszy, którzy rozpoczynają naukę w USMA, na uczelni organizowane są specjalne kursy, na których uczą, w jaki sposób właściwie planować swój czas, przygotowywać się do egzaminów i jak efektywnie studiować. Ma to uzasadnienie, gdyż Akademia stawia sobie za cel kształtowanie liderów i rozwijanie ich umiejętności przywódczych. Przygotowuje się w niej kadetów, którzy umiejętnie poradzą sobie w każdej sytuacji i będą wzorem dla podwładnych. Wymaga się także przestrzegania kodeksu honorowego i poszanowania starszych stopniem.

Kadeci nie mają sprecyzowanej specjalności wojskowej aż do 4 roku. Przez pierwsze 3 lata uczęszczają na przedmioty ogólnowojskowe oraz cywilne. Nie mają też narzuconego głównego kierunku studiów. Mogą wybierać przedmioty spośród szerokiej gamy oferowanej przez Akademię. Zajęcia odbywają się w małych grupach. W „course guide” i sylabusie opisane są każde zajęcia, zagadnienia do przygotowania, literatura i pytania obowiązkowe, a dostęp do nich ma każdy student w celu właściwego przygotowania się do zajęć.

Beat Navy! Bardzo istotną rolę w procesie dydaktycznym kadetów odgrywa właściwy rozwój sprawności fizycznej, realizowany poprzez wykreowanie szeroko rozwiniętych grup sportowych, otwartych na nowych członków. Wspólne treningi i rywalizacja sportowa jest jednym z ważniejszych czynników scalających całą społeczność West Point. Nie tylko kadeci, ale również oficerowie z rodzinami i pracownicy Akademii są związani z drużynami akademickimi. Na ważnych wydarzeniach sportowych obecność jest obowiązkowa i jest to doskonała okazja, aby budować ducha USMA - powiedział sierż. pchor. Jakub Krawczyk. Zwycięzcy indywidualni i zespołowi ważnych dla Akademii zawodów sportowych, zawsze są doceniani na oczach innych studentów. Podkreślana jest przy tym rywalizacja na gruncie akademickim. - Największym rywalem West Point jest Akademia Marynarki Wojennej z Annapolis. Najbardziej znanym symbolem tej rywalizacji jest mecz futbolu Army – Navy, rozgrywany na oczach setek tysięcy widzów. Od niego pochodzi również hasło „Beat Navy”, które funkcjonuje wśród żołnierzy US Army.

West Point to również tradycja i historia z którą kadeci obcują na co dzień. Widać to czytając nazwy budynków oraz opisy charakterystycznych miejsc w West Point. Wszystkie nazwy budynków pochodzą od imienia generałów, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla kraju, a inne charakterystyczne miejsca mają swoje nazwy, które nawiązują do historii Stanów Zjednoczonych czy ważnych wartości kultywowanych wśród społeczności akademickiej USMA. Na terenie Akademii znajdują się pomniki, skwery, parki i pozostałości z czasów Wojny Secesyjnej, o których każdy kadet, podczas szkolenia podstawowego, ma obowiązek nauczyć się historii oraz ich dokładnej nazwy i lokalizacji.

Akademia Wojskowa w West Point jest najważniejszą uczelnią wojskową w Stanach Zjednoczonych kształcącą od ponad dwóch stuleci kadrę oficerską armii amerykańskiej. West Point oferuje naukę na 37 kierunkach studiów, realizowanych na 13 wydziałach.

W University of North Georgia nasi podchorązowie również realizują bardzo napięty program szkolenia.

Podchorążowie tegoroczną wymianę rozpoczęli już 2 stycznia poranną rejestracją w Uniwersytecie, a następnie w godzinach popołudniowych stawili się z kadetami UNG na zbiórce inaugurującej kurs podoficerski. Podczas kursu, nasi podchorążowie zostali poddani sprawdzianowi odporności na stres i zmęczenie. Wykonywali szereg ćwiczeń sportowych silnie obciążających wszystkie partie mięśniowe. Instruktorzy podczas szkolenia zwracali uwagę na kompletność umundurowania kadetów oraz kontrolowali posiadanie przez nich notatek z wiedzą, którą zobowiązani byli przyswoić podczas szkolenia. Na zakończenie kursu, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia kursu oraz nadania stopni podoficerskich armii amerykańskiej wszystkim kadetom, którzy pozytywnie zakończyli szkolenie. Wśród nielicznej grupy kadetów, którzy ukończyli szkolenie, znalazło się dwóch naszych podchorążych. Swym profesjonalizmem zaimponowali organizatorom kursu i również otrzymali stopnie podoficerskie armii amerykańskiej, tym samym rozpoczynając naukę jako pełnoprawni członkowie Corps of Cadets.

Przed podchorążymi jeszcze 4 miesiące ciężkiego szkolenia i nieustannego doskonalenia się. Życzymy powodzenia i sukcesów w szkoleniu!

Wizyta Rektora-Komendanta w West Point

Wizyta Rektora-Komendanta w University of North Georgia


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top