AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


I Konferencja naukowa

Systemy walki wręcz i taktyki interwencji w działaniach wojskowych i policyjnych

 

Honorowy Patronat nad konferencją objęli:

gen. bryg. Krzysztof Żabicki Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski

 

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szkoła Policji w Katowicach


W dniu 26 października 2018 roku odbyła się I konferencja naukowa pt.: Systemy walki wręcz i taktyki interwencji w działaniach wojskowych i policyjnych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych, resortowych szkół i ośrodków szkolenia, sądów, prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, straży miejskich, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych DEFENDER, Instytutu Systemów i Sportów Walki w Pszczynie, Fundacji Tęcza z Nowego Sącza.

Przybyli na konferencje uczestnicy to wieloletni instruktorzy sportów i systemów walki, biegli z zakresu taktyki interwencji oraz przedstawiciele organów ochrony prawnej zajmujących się oceną prawidłowości procesu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także naukowcy prowadzący badania w obszarach nauk prawnych, medycyny sądowej, psychologii i nauk technicznych.

Konferencja została zorganizowana jako forma popularyzacji wyników badań naukowych poświęconych psychologicznym, prawnym i biomedycznym problemom pojawiającym się na tle posługiwania się przymusem przez organy państwa przy realizacji zadań wojskowych i policyjnych. Jednocześnie jej celem było skonfrontowanie uzyskanych wyników badań naukowych z doświadczeniami biegłych instruktorów oraz sędziów i prokuratorów w zakresie ustalania przyczyn przekroczenia uprawnień w związku z użyciem przymusu przez przedstawicieli państwa.

Konferencja odbyła się z podziałem na trzy sesje tematyczne. W pierwszej z nich przedstawiono ogólne założenia koncepcji powierzenia przedstawicielom państwa prawa do stosowania przymusu wobec obywatela, wskazano założenia metodyczne użycia siły w działaniach militarnych i policyjnych oraz dokonano charakterystyki programów szkolenia funkcjonariuszy służb policyjnych. Druga z sesji została w całości poświęcona problematyce prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przekroczenie uprawnień w związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Referaty przedstawione w ostatniej sesji prezentowały wyniki badań w zakresie psychologii funkcjonowania (i komunikowania się) żołnierzy i funkcjonariuszy w warunkach zagrożenia, a także w zakresie prac nad skonstruowaniem nowych rodzajów broni niezabijającej.

Konferencja przez niemal wszystkich uczestników została oceniona jako niezwykle cenna inicjatywa pozwalająca na stworzenie nowego forum wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, a praktykami realizującymi zadania militarne i policyjne. Zachęceni życzliwym przyjęciem ze stron środowisk naukowych i praktyków reprezentujących organy ochrony prawnej oraz Siły Zbrojne RP, chcielibyśmy już dziś zaprosić do udziału w kolejnej edycji konferencji w 2019 roku.


 

Back to top