AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Święto nauczycieli akademickich i pracowników oświaty

- Dziękuję Państwu za Wasze zaangażowanie w działalność dydaktyczną, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do studentów i słuchaczy. Dziękuję za podejmowanie codziennych wyzwań z jakimi spotyka się nasza Uczelnia – powiedział Rektor- Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do zebranych gości podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

AWL odpowiedziała na pytania portalu onet.pl - taka jest prawda

Dziennikarz portalu onet.pl Marcin Wyrwał wystosował do Akademii Wojsk Lądowych pytania następującej treści (pisownia oryginalna).

W zgodzie z zasadą transparentności instytucji publicznej, przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytania:

 

 1. Ile osób z kadry dydaktycznej AWL zostało zwolnionych w sierpniu 2016 roku? Ile z tych osób zostało zwolnionych 31 sierpnia?

31 sierpnia 2016 r. rozwiązano stosunek pracy z dziewięcioma osobami z grupy pracowników dydaktycznych, zgodnie z interpretacją zapisów zawartych w wewnętrznych regulacjach wprowadzonych na rok akademicki 2016/2017 rozkazem poprzedniego Rektora-Komendanta.

 1. Kto konkretnie został zwolniony?

Rektor-Komendant AWL  może udostępnić określone dane osób zatrudnionych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej osoba ta, której dane osobowe będą udostępniane, wyrazi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z powyższym Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nie może przekazać danych konkretnych osób, ponieważ  wiąże się to lub może wiązać się z naruszeniem prawa.

 1. Jaki był powód zwolnienia tych osób?

Funkcjonowanie uczelni, która zaczęła realizować nową strategię rozwoju, wymagało pewnej reorganizacji, w tym także kadrowej. W związku z tym likwidacji uległo dziewięć stanowisk pracy. W przypadku ośmiu osób wypowiedziano stosunek pracy, a w przypadku jednej osoby wypowiedzenie przez pracodawcę nastąpiło z powodu nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych nowych warunków pracy.

 1. Zwolnione osoby odwołały się od decyzji rektora gen. Skorupki do sądów. Ile z tych osób wygrało swoje sprawy w sądach?

 Cztery z dziewięciu osób odwołało się do Sądu. Osoby te wygrały sprawy. Powodem był nieprecyzyjny zapis w Statucie WSOWL.

 1. Jaką łączną kwotę wypłaciła uczelnia tym osobom łącznie z kosztami sądowymi i spełnieniem roszczeń pozywających pracowników?

Uczelnia wypłaciła tym osobom łącznie 60.933,75 zł.

 1. Ile osób z kadry dydaktycznej odeszło lub zostało zwolnionych z uczelni od początku sprawowania funkcji rektora AWL przez gen. Skorupkę?

Od początku sprawowania funkcji Rektora-Komendanta przez gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę z uczelni, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, odeszło jedenastu nauczycieli akademickich.  Piętnastu żołnierzy zawodowych zostało zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w związku z dokonanym przez oficerów wypowiedzeniem stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, a na wyższe stanowiska służbowe poza AWL wyznaczonych zostało dziesięciu żołnierzy zawodowych. W związku z upływem okresu na jaki została zawarta umowa o pracę odeszło dwudziestu nauczycieli akademickich, a dwunastu nauczycieli wypowiedziało umowę o pracę. 

Nadmienić należy jednocześnie, że w AWL pracuje ponad 700 osób.

 1. Czy gen. Skorupka nakazał ściągnięcie ze ścian przy sali senatu uczelni zdjęć poprzednich rektorów?

Zdjęcia zostały zdjęte ze względu na remont całego budynku.

 1. Czym gen. Skorupka tłumaczy ściągnięcie ze ścian tych zdjęć?

Jak w odpowiedzi na pytanie Nr 7.

 1. Czy mimo że niektórzy wykładowcy deklarowali, że nie chodzą do kościoła, rektor Skorupka wydawał rozkazy zobowiązujące ich do wizyt w kościele podczas oficjalnych uroczystości?

Nie było takich rozkazów.

 1. Dlaczego w 2019 roku nie odbyły się na AWL ćwiczenia „Kryzys”?

Ćwiczenie KRYZYS planowane jest do realizacji w listopadzie 2019 r.

 1. Ilu pracowników kadry dydaktycznej złożyło rezygnację z pracy na AWL od początku czerwca 2019 roku do chwili obecnej? Z jakich powodów?

Od początku czerwca 2019 r. do chwili obecnej na wyższe stanowiska służbowe poza Akademię Wojsk Lądowych, na wniosek żołnierza, wyznaczonych zostało sześciu żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska wojskowych nauczycieli akademickich. Jeden żołnierz zawodowy, w związku z zakwalifikowaniem i skierowaniem na studia podyplomowe za granicę, został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej złożyło sześciu nauczycieli akademickich. Rezygnację z pracy złożyło czterech cywilnych nauczycieli akademickich z terminem rozwiązania umowy o pracę przypadającym na 30 września 2019 r.

Odejścia z uczelni ww. osób nie spowodowały zakłócenia procesu dydaktycznego, bowiem szeregi uczelni zasila nowa kadra.

 1. Z jakiego powodu Agnieszka Taurogińska-Stich nie może prowadzić zajęć z podchorążymi?

Pani Agnieszka Taurogińska-Stich nie prowadzi zajęć dydaktycznych w AWL ponieważ przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

 1. Kto jest obecnie kierownikiem Zakładu Przywództwa na AWL?

Kierownikiem Zakładu Przywództwa w AWL jest ppłk dr Ireneusz Ciosek.

 1. Za co został zawieszony w wykonywaniu obowiązków dr Ireneusz Ciosek?

Ppłk dr Ireneusz Ciosek nie został zawieszony w wykonywaniu obowiązków. Powierzona została mu funkcja kierownika Zakładu Przywództwa.

 1. Jakimi kompetencjami na szefa pionu w AWL legitymuje się płk Jacek Szlęg?

W AWL nie służy płk Jacek Szlęg. W AWL służy płk Jacek Szlęk, który obecnie znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.

 1. Czy płk Jacek Szlęg posiada doktorat? Na jakim poziomie zna język angielski? Czy i kiedy ukończył kurs na pułkownika?

Na stanowisku szefa pionu nie jest wymagany stopień naukowy doktora, którego płk Szlęk nie posiada. Legitymuje się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

W związku z tym, że kurs na stopień pułkownika, w przypadku stanowiska szefa pionu, nie jest wymagany, ww. nie ukończył go.

 1. Czy prawdą jest, że płk Jacek Szlęg zajmował się bądź wciąż zajmuje budową domów dla niektórych członków kadry AWL? Jeśli tak, to którym osobom budował on domy?

Nie posiadamy takich informacji.

 1. Czy gen. Skorupka ukończył kurs generalski? Jeśli tak, to kiedy?

Żołnierze ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora nie mają obowiązku ukończenia kursu generalskiego.

 1. Czy gen. Skorupka posiada doświadczenie z jednostek liniowych? Jeśli tak, to jakie?

Gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka służył w 6 Pułku Pontonowym.

Ponadto w uczelniach wojskowych zajmował stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz pełnił stanowiska i funkcje kierownicze (adiunkta, szefa Wydziału Naukowo-Badawczego, kierownika katedry i dziekana).

 1. Czy prawdą jest, że dowódca zabraniał studentce Urszuli Gast opuszczać teren uczelni, kiedy chciała ona udać się do lekarza w celu zdiagnozowania swoich dolegliwości? Jak się nazywa ten dowódca?

W uczelni nie było przypadku, aby podchorąży wymagający przeprowadzenia badań lub konsultacji lekarskich nie otrzymał przepustki. 

 1. Czy prawdą jest, że już po tym, jak Urszula Gast została skreślona z listy studentów, wtargnęli do jej mieszkania przedstawiciele uczelni? Jeśli tak, kim były te osoby lub osoba?

To nie jest prawdą.

 1. Czy prawdą jest, że podczas ćwiczeń ze strzelania zwierzchnik Urszuli Gast wyrwał jej z ręki magazynek (który się zaciął) i uderzył nim ją w głowę? Jak się nazywał ten oficer?

To nie jest prawdą.

 1. Czy prawdą jest, że Urszuli Gast odmawiano przepustek, które motywowała załatwianiem formalności związanych ze zbliżającym się ślubem? Kto konkretnie odmawiał jej tych przepustek?

To nie jest prawdą.

 1. Czy prawdą jest, że w zeszłym roku szkolnym w internacie zalęgły się wszy? W jaki sposób poradzono sobie z tym problemem?

To nie jest prawdą.

 1. Ile pralek, toalet i pryszniców przypada na kompanię podchorążych na terenie uczelni? Ile kobiet uczy się na AWL i ile pralek, toalet, pryszniców przypada na tę grupę? 

Uczelnia zapewnia możliwość zrobienia prania poprzez udostępnienie odpowiedniej liczby pralek.

W AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu studiuje 151 kobiet.

Akademia dysponuje urządzeniami sanitarno-higienicznymi w ogólnej liczbie 179 urządzeń natryskowych, w tym trzydzieści dwa natryski do wyłącznej dyspozycji kobiet. Liczba urządzeń spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie wskazuje się, że jedno urządzenie natryskowe musi przypadać na piętnaście kobiet.

 1. Z jakiego powodu ppłk dr Józef Ledzianowski pełni obowiązki Dziekana Wydziału Zarządzania, a ppłk dr Zbigniew Grobelny – obowiązki Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, skoro żaden z tych panów nie posiada habilitacji, natomiast są na uczelni inni pracownicy z habilitacjami?

Uzasadnienie powierzenia wyżej wymienionym żołnierzom zawodowym obowiązków Dziekana wynika z doświadczenia wojskowego, dydaktyczno-naukowego oraz z pełnionych wcześniej funkcji kierowniczych i znajomości specyfiki funkcjonowania Wydziałów.

 1. Czy i jak zareagowały władze uczelni na wydarzenia z 11 lipca, kiedy nocą doszło do niepokojów na terenie kampusu?

Reakcja została podjęta zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami zawartymi w Regulaminie Ogólnym SZ RP. Osoby naruszające dyscyplinę wojskową zostały zidentyfikowane w ramach wszczętego przez uczelnię postępowania wyjaśniającego. Po jego zakończeniu sprawę przekazano Żandarmerii Wojskowej.

 1. Ile godzin zajęć praktycznych odbył w ubiegłym roku szkolnym każdy student?

W ubiegłym roku akademickim podchorążowie I roku (I stopnia) zrealizowali 738 godzin zajęć praktycznych, II roku (I stopnia) – 937, III roku (I stopnia) – 1314, IV roku (II stopnia) – 851 i V roku (II stopnia) – 1043.

 1. Ile godzin musztry odbył w tym samym czasie każdy student?

W ubiegłym roku akademickim, uwzględniając zajęcia programowe z przedmiotu „Regulaminy”, „Metodyka szkolenia regulaminów” i zajęcia doskonalące ze szkolenia ogólnowojskowego „Trening musztry”, podchorążowie I roku (I stopnia) zrealizowali 56 godzin, II roku (I stopnia) – 74, III roku (I stopnia) – 27, IV roku (II stopnia) – 32 i V roku (II stopnia) – 54.

 1. Czy przed wyjazdem gen. Skorupki do USA pojechał tam oficer z AWL, aby przygotować Panu Generałowi warunki do pobytu? Na jakiej podstawie prawnej była możliwa taka wizyta oficera i ile kosztowała?

Przed wyjazdem gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki do USMA West Point na staż naukowy, żaden oficer nie był wysyłany do USA w tej sprawie.

 1. Czy gen. Skorupko kiedykolwiek przedstawiał pracownikom wydruki ich wpisów z Facebooka i informował ich o konsekwencjach takich wpisów?

 W AWL nie służy oficer o takim nazwisku.

 1. Doprecyzowując pytanie 12.: Czy Pani A. Taurogińska-Stich będzie prowadzić zajęcia z podchorążymi po powrocie z urlopu lekarskiego? Czy zostało to ujęte w planie dydaktycznym?

Obecnie Pani A. Taurogińska-Stich ma zaplanowane zajęcia ze studentami cywilnymi i wojskowymi ujęte w semestralnym rozkładzie zajęć

Samorząd studencki AWL dementuje doniesienia portalu onet.pl nt. wyboru najlepszego nauczyciela akademickiego

 

AWL odpowiada na nieprawdę publikowaną przez portal onet.pl

 

 1. NIEPRAWDA: W Akademii Wojsk Lądowych poziom nauczania „leci na łeb, na szyję”.

  PRAWDA: Poziom nauczania w Akademii nieustannie wzrasta, o czym świadczą:

  • przyznanie Uczelni w 2016 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
  • w Uczelni w 2017 r. otworzono pierwszy w kraju kierunek studiów Dowodzenie, na którym zwiększono liczbę zajęć praktycznych, w porównaniu do kierunku Zarządzanie,
  • podpisane umowy i współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, a w tym z najbardziej prestiżową USMA w West Point (Memorandum of Understanding on academic cooperation between the United States Military Academy and the General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces), Korea Military Academy, National Defence Academy of Japan oraz wieloma innymi uczelniami w Europie,
  • w 2018 r. 256 żołnierzy zawodowych i podchorążych wzięło udział w 14 różnych ćwiczeniach wojskowych, zaś w bieżącym roku partycypowało w 25 ćwiczeniach wojskowych 310 żołnierzy Akademii, co pokazuje wyraźną tendencję wzrostową.

 2. NIEPRAWDA: Lojalność wobec przełożonego spada o 25%.

  PRAWDA: Lojalność wobec przełożonego nie może spadać o 25%. Lojalność można mierzyć w sposób binarny. Albo jest się lojalnym, albo nie. Nie można być lojalnym w 75%.

 3. NIEPRAWDA: Pracownicy i podchorążowie AWL byli namawiani do donoszenia.

  Prawdopodobnie jest kilku pracowników związanych z AWL, którzy przekazują nieprawdziwe informacje do portalu onet.pl, ale nie byli o to proszeni przez władze Uczelni.

 4. NIEPRAWDA: Rektor powołał specjalną grupę do śledzenia aktywności pracowników w mediach społecznościowych.

  PRAWDA: W Uczelni nie działa i nigdy nie działała żadna grupa do śledzenia aktywności pracowników w mediach społecznościowych.

 5. NIEPRAWDA: Przerwy między posiłkami w Uczelni wynoszą 10 godzin.

  PRAWDA: Podchorążowie wraz ze śniadaniem otrzymują drugie śniadanie, które konsumują w czasie przerwy śniadaniowej od 11.10 do 11.30. Zatem przerwy między posiłkami w Akademii wynoszą średnio 6 godzin, co jest zgodne z przepisami o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(A).

 6. NIEPRAWDA: W Akademii Wojsk Lądowych słuchacze otrzymują posiłki w bardzo małych ilościach. Wydawane posiłki powodują zakażenia i problemy żołądkowo-jelitowe.

  PRAWDA: Dzienna norma kaloryczna w Uczelni dla słuchacza wynosi 4290 kcal., podczas gdy średnie zapotrzebowanie dzienne dorosłego człowieka to 2500 – 3000 kcal. Nie wystąpiły żadne problemy trawienne wśród podchorążych spowodowane żywieniem w Uczelni. Zdarzenie z sierpnia 2018 roku sklasyfikowano jako zakażenie o charakterze wirusowym, „zawleczone ze środowiska cywilnego”. Posiłki przygotowywane są z wysokiej jakości produktów przez wykwalifikowany personel. Ponadto proces planowania struktury rodzajowej posiłków, zawartości kalorycznej i jakości produktów używanych do ich przygotowania jest objęty szczegółowym i wielopoziomowym nadzorem realizowanym przez osoby posiadające najwyższe kompetencje i doświadczenie zawodowe.  Ponadto jakość posiłków jest kontrolowana pod względem kaloryczności, smaku i estetyki codziennie przez określone w Regulaminie Ogólnym osoby funkcyjne. Proces żywienia w Uczelni podlega społecznej ocenie przez Radę Konsumentów złożoną z przedstawicieli każdego rocznika.

 7. NIEPRAWDA: Agnieszka Taurogińska-Stich jest byłą pracowniczką AWL.

  PRAWDA: Pani Agnieszka Taurogińska-Stich jest pracownikiem AWL, aktualnie w trakcie długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 8. NIEPRAWDA: Rektor-Komendant musiał pozwolić Pani Taurogińskiej-Stich na obronę pracy doktorskiej na innej uczelni.

  PRAWDA: Pani Agnieszka Taurogińska-Stich postanowiła złożyć wniosek do Rady Wydziału Zarządzania AWL o zamknięcie przewodu doktorskiego. W związku z czym przewód został zamknięty przez Radę Wydziału bez dopuszczenia do dalszego procedowania, zgodnie z obowiązującym art. 14, pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 9. NIEPRAWDA: Zamiast rozbudowy stołówki władze Uczelni inwestowały w laboratoria, kaplicę, czy remont budynków dowództwa.

  PRAWDA: Obecnie zakończono fazę projektową nowej stołówki i w ciągu najbliższych kilkunastu dni zostanie rozpisany drugi przetarg na jej realizację. Kaplica i laboratorium to inwestycje zrealizowane w 2015 r.

 10. NIEPRAWDA: W Akademii Wojsk Lądowych remonty przeszły jedynie budynki sztabowe.

  PRAWDA: AWL bardzo szybko nadrabia trzydziestoletnie zaniedbania w infrastrukturze. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wyremontowane zostały:

  • 2 budynki koszarowe,
  • 3 budynki dydaktyczne,
  • 2 budynki szkoleniowe,
  • 1 budynek biurowo-sztabowy,
  • przebudowano budynek magazynowy na potrzeby biurowo-sztabowe,
  • poddano remontowi, w tym termomodernizacji obiekty magazynowe i użytkowe,
  • zakupiono i wyremontowano budynek zapewniający około 300 miejsc kwaterunkowych,

  ponadto prowadzony jest proces inwestycyjny dotyczący stołówki, akademika, i kilku innych obiektów.

 11. NIEPRAWDA: … były Komendant AWL gen. Jaklewicz …

  PRAWDA: Generał w stanie spoczynku Kazimierz Jaklewicz nigdy nie był Komendantem AWL.

 12. NIEPRAWDA: Uczelnia wprowadziła całkowity zakaz wypowiadania się w mediach wszystkim pracownikom AWL.

  PRAWDA: Taki zakaz nigdy nie został wydany, a jedynie przypomniano pracownikom AWL o obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej, tj. Decyzji nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej i funkcjonowania służby komunikacji społecznej w resorcie obrony narodowej.

 13. NIEPRAWDA: Była studentka AWL nie miała możliwości realizacji skierowań do poradni specjalistycznej.

  PRAWDA: W Uczelni nie było przypadku, aby podchorąży wymagający przeprowadzenia badań lub konsultacji lekarskiej nie otrzymał przepustki.

 14. NIEPRAWDA: Uczelnia nadużyła i złamała prawo w stosunku do studentki.

  PRAWDA: Pani Pełnomocnik byłej studentki użyła krzywdzących dla Uczelni stwierdzeń mijając się z prawdą. Zwolnienie Pani Urszuli z Uczelni nastąpiło na podstawie konkretnych, obowiązujących przepisów prawnych zawartych zarówno w pragmatyce służbowej, jak też w Regulaminie Studiów AWL.

 15. NIEPRAWDA: W dn. 11.07.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych doszło do buntu podchorążych (regularnych zamieszek). Uczelnia próbowała wyciszyć sprawę.

  PRAWDA: 11.07.2019 r. kilkunastu podchorążych, (19 spośród 260 promowanych) dokonało naruszenia dyscypliny oraz przepisów wojskowych w godzinach wieczornych, dzień przed promocją oficerską. Osoby naruszające dyscyplinę wojskową zostały zidentyfikowane we wszczętym przez Uczelnię postępowaniu wyjaśniającym. Po jego zakończeniu 25.07.2019 r. sprawę przekazano Żandarmerii Wojskowej. W związku z podjęciem przez Uczelnię działań przewidzianych stosownymi procedurami mówienie o próbach „wyciszenia sprawy” jest nieuprawnione.

 16. NIEPRAWDA: Akademia Wojsk Lądowych ponosi odpowiedzialność za niedostosowanie programów kształcenia i szkolenia do współczesnych realiów i wymagań.

  PRAWDA: Wszystkie treści zawarte w programach kształcenia (nauczania) opracowane są na podstawie decyzji nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.11.2015 r. i potwierdzone przez Polską Komisję Akredytacyjną, która wystawiła Uczelni ocenę bardzo dobrą.

 17. NIEPRAWDA: Uczelnia nie realizuje zajęć praktycznych.

  PRAWDA: W 2017 r. Uczelnia wprowadziła nowy kierunek studiów – DOWODZENIE, na którym zwiększono liczbę zajęć praktycznych w procesie kształcenia podchorążych (w programie wykłady stanowią około 25% ogólnej liczby godzin dydaktycznych).

 18. NIEPRAWDA: Studenci wojskowi Akademii Wojsk Lądowych nie mają dostępu do specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

  PRAWDA: Studenci wojskowi AWL realizują zajęcia praktyczne na sprzęcie w centrach szkolenia oraz jednostkach wojskowych SZ RP. Wynika to ze specyfiki kształcenia oraz faktu, że Uczelnia kształci na potrzeby wszystkich specjalności wojsk lądowych.

 19. NIEPRAWDA: Uczelnia nie posiada doświadczonej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej.

  PRAWDA: Ponad 70% wykładowców z Instytutu Dowodzenia (komórki odpowiedzialnej za szkolenie wojskowe i specjalistyczne w Uczelni) przybyło z jednostek operacyjnych, bardzo często ze stanowisk dowódczych. Wykładowcy AWL realizują zadania także w jednostkach wojskowych oraz dowództwach w ramach ćwiczeń wojskowych. Ponadto, odbywają również praktyki w jednostkach wojskowych, instytucjach MON oraz w uczelniach zagranicznych, w tym w USMA West Point.

  AWL zatrudnia kadrę dydaktyczno-naukową, która prowadzi projekty międzynarodowe i publikuje także w periodykach umieszczonych w najważniejszych światowych bazach, np. Web of Science.

 20. NIEPRAWDA: Ludzie z wiedzą oraz chęcią jej przekazania są usuwani bardzo szybko z Uczelni.

  PRAWDA: Nauczyciele akademiccy, którzy realizują swoje zadania na bardzo wysokim poziomie mają szerokie spektrum możliwości rozwoju, w tym wyjazdy w ramach NATO, staże w najbardziej prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz udział w projektach międzynarodowych. Uczelnia pozyskuje jak najlepszych wykładowców, nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.

 21. NIEPRAWDA: Uczelnia blokuje zamykanie przewodów doktorskich oraz rozwój naukowy młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej.

  PRAWDA: W Uczelni na obu wydziałach (tj. Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie) jest otwartych aktualnie 27 doktoratów. 6 doktoratów zostało obronionych w 2019 r., a Uczelnia jest Akademią dopiero od 01.10.2017 r.

 22. NIEPRAWDA: W Uczelni panują dramatyczne warunki socjalno-bytowe, co w przeszłości było przyczyną wystąpienia wymienionych [w artykule Pani Edyty Żemły] insektów.

  PRAWDA: Na terenie Uczelni nie było problemu z wymienionymi w artykule onet.pl insektami.

 23. NIEPRAWDA: Akademia Wojsk Lądowych jest największą uczelnią wojskową w Polsce.

  PRAWDA: Największą uczelnią wojskową w Polsce jest Wojskowa Akademia Techniczna. Posiada ona największą liczbę wykładowców, studentów wojskowych i cywilnych oraz największą infrastrukturę dydaktyczną.

 24. NIEPRAWDA: Uczelnia jest Akademią od 4 lat.

  PRAWDA: Uczelnia jest Akademią dokładnie od 01.10.2017 r.

 25. NIEPRAWDA: Prorektor ds. nauki jest podawany w sieci jako przełożony Autorki „słynnej pracy doktorskiej”.

  PRAWDA: Prorektor ds. nauki nie jest i nigdy nie był przełożonym Pani Magister.

 26. NIEPRAWDA: W 2018 r. miała miejsce „fala odejść” studentów z Uczelni.

  PRAWDA: W 2018 r. żadna fala nie przeszła przez AWL, w tym wymieniona  „fala odejść” studentów z Uczelni. Procent słuchaczy rezygnujących z Uczelni był porównywalny do tych z poprzednich lat.

 27. NIEPRAWDA: Destrukcja i dewastacja Uczelni zaczęła się cztery lata temu.

  PRAWDA: Uczelnia od 01.10.2017 roku podniosła swój status do rangi akademii. W 2016 roku otrzymano pierwsze w historii Uczelni uprawnienie doktorskie. W 2017 roku otrzymano kolejne uprawnienie doktorskie z innej dyscypliny. Rozwinięto współpracę międzynarodową na bardzo szeroką skalę. Podjęto m.in. współpracę z takimi uczelniami jak: USMA West Point, Korea Military Academy, czy National Defence Academy of Japan.

  Do 2015 r. powszechnie mówiono o przekształceniu Uczelni w wydział zamiejscowy lub jej likwidacji. Do tego czasu oddano m. in. około 700 ha poligonu (obecnie staramy się odzyskać 400 ha) strzelnicę oraz Ośrodek Szkoleniowy w Ostrej Górze. Ponadto do 2015 r., Uczelnia nie kształciła na kierunku dowodzenie, czego efektem była nadmierna (niespełniająca oczekiwań studentów) ilość teoretycznych godzin dydaktycznych.

 28. NIEPRAWDA: W Akademii panują dramatyczne warunki bytowe.

  PRAWDA: Najstarsze roczniki są zakwaterowane w wyremontowanych w bardzo wysokim standardzie budynkach, w których to znajdują się np. pokoje 2-osobowe. Roczniki młodsze posiadają nieco niższy standard zakwaterowania, lecz w pełni zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 29. NIEPRAWDA: Gen. bryg. Dariusz Skorupka ukończył ukończył tzw.„kurs generalski” w Akademii Sztuki Wojennej.

  PRAWDA: Żołnierze ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nie mają obowiązku ukończenia kursu generalskiego. Gen. bryg. Skorupka nie ukończył ww. kursu.

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa.

Spotkanie Rektora-Komendanta z Ambasadorem Japonii a Polsce

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w dniu 09.10.2019 r na zaproszenie Ambasadora Japonii w Polsce Jego Ekscelencji Tsukasa Kawada omawiał zagadnienia związane z poszerzeniem wzajemnych dotychczasowych relacji łączących Akademię Wojsk Lądowych z The National Defense Academy of Japan. W spotkaniu uczestniczyli Attaché Obrony płk Takashi Suzuki oraz przedstawiciel Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON płk Michał Pawlak.

Podchorążowie AWL we Wrocławskim Hospicjum Bonifratów

Wrocławskie Hospicjum Bonifratrów to miejsce, w którym wolontariusze z Akademii Wojsk Lądowych, nie tylko mają okazję do czynienia dobra, ale przede wszystkim uczą się tego, czym jest prawdziwa pokora, nadzieja oraz pragnienie życia.

Festiwal Orkiestr w Mundurach

- Nasza wolność to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziś Polska jest bezpieczna dlatego, że jesteśmy w najpotężniejszym sojuszu, w NATO, od 20 lat. Znaleźliśmy się w sojuszu ze względu na to, że dysponujemy siłą militarną, że Wojsko Polskie jest świetnie wyszkolone, że jest sprawnie dowodzone. Dzięki profesjonalizmowi żołnierzy Wojska Polskiego przez te 20 lat osiągnęliśmy silną pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej podczas otwarcia Festiwalu Orkiestr w Mundurach.

Pożegnanie śp. Kornela Morawieckiego

Na Powązkach Wojskowych, z najwyższymi honorami, pożegnano śp. Kornela Morawieckiego. 

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Liderów

- Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dzięki doświadczonej kadrze akademickiej kształci ludzi wyjątkowych. Jest kuźnią wiedzy, którą jej absolwenci skutecznie wykorzystują w życiu codziennym - powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Tomasz Zdzikot podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w AWL.

Inauguracja środowiskowa roku akademickiego 2019/2020

30 września br. przedstawiciele Akademia Wojsk Lądowych uczestniczyli, wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami, w środowiskowej inauguracji roku akademickiego.

XXII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w AWL

W tym roku, tak jak w latach poprzednich podczas edycji stacjonarnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nasza Uczelnia otworzyła swoje podwoje i gościła dzieci i młodzież. Co warte podkreślenia w tym roku padł rekord, bo AWL odwiedziło prawie 400 osób.

– Dziękujemy za ogrom radości w dniu dzisiejszym i do szybkiego zobaczenia. Z taką armią dobrych serc możemy przeżyć każdy poligon – tymi słowami wizytę naszych podchorążych we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania podsumowała jego dyrektor Mariola Korman. - Zostawiliście tyle pozytywnej energii, że teraz wszyscy chcą iść do wojska – dodaje pedagog Monika Lobka-Raus.

Powitanie i awanse w Akademii Wojsk Lądowych

- Awans w życiu żołnierza jest bardzo ważnym wydarzeniem – jest to czas podsumowania, ale również daje inspirację siłę i podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań na miarę Akademii Liderów. Życzę Panom aby nowe stopnie nosiły się krótko. powiedział w imieniu Rektora-Komendanta Kanclerz AWL płk dr inż. Grzegorz Stankiewicz podczas uroczystości wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania nowego oficera rozpoczynającego służbę wojskową w Akademii.

„80 rocznica powstania POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO”

W Kościele Garnizonowym we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

27 września br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste pożegnanie Józefa Kwiatkowskiego, wieloletniego pracownika AWL.

kurs szkoleniowo-metodyczny w AWL

Na kilka dni przed inauguracją roku akademickiego 2019/2020 odbył się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy zawodowych, cywilnych nauczycieli akademickich oraz pracowników resortu obrony narodowej.

W dniach 16.09 - 22.09.2019 r. delegacja Uczelni w składzie: Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia oraz dwóch podchorążych z grupy osobowej aeromobilnej uczestniczyła w międzynarodowym ćwiczeniu FALCON LEAP 2019 w Holandii.

 

Back to top