AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie bardzo dobrą ocenę jakości kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

- Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych umożliwia studentom kierunku inżynieria bezpieczeństwa osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. Jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej - podkreślił Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

Ocena została wydana na podstawie raportu Zespołu Oceniającego, a także sprawozdania Zespołu Nauk Technicznych. Analizie podlegały m.in.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, kadra prowadząca proces kształcenia oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Skoncentrowała się również na umiędzynarodowieniu i infrastrukturze wykorzystywanej w procesie kształcenia, a także opiece nad studentami oraz wsparciu uczenia się i osiągania efektów kształcenia.


Tekst: AWL

 

Back to top