AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


We współpracy międzynarodowej przełom roku to okres wzmożonej pracy. W październiku 2017 r. zakończyliśmy realizację innowacyjnego projektu Partnerstwo Strategiczne, a już wystartowaliśmy z kolejnym, International Military Leadership Academy.

W wyniku prac prowadzonych nad zakończonym już projektem, wspólnie z naszymi europejskimi partnerami z uczelni wojskowych z Austrii, Węgier, Czech i Rumunii opracowaliśmy program semestru międzynarodowego dla studentów wojskowych.

Nasze starania zostały również dostrzeżone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Akademia Wojsk Lądowych była pierwszą uczelnią wojskową w Polsce, której projekt został tak wysoko oceniony przez ekspertów, zajmując III miejsce na liście rankingowej, w konkursie wniosków składanych w 2015 roku.

- W ramach projektu, którego AWL była liderem, uczelnie partnerskie opracowały program nauczania (wraz z pomocami dydaktycznymi w formie e-booków oraz materiałów e-learningowych), który w grudniu 2016 roku został zatwierdzony przez Grupę Implementacyjną Programu Military Erasmus jako propozycja wspólnego semestru dla uczelni wojskowych w Unii Europejskiej - powiedziała mgr Anna Zamiar-Ziółkowska, kierownik Biura Karier i Programu Erasmus.

Współpraca AWL z uczelniami partnerskimi, a także jej gotowość i otwartość na realizację nowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze międzynarodowym, zaowocowały przygotowaniem koncepcji drugiego projektu, International Military Leadership Academy, który obecnie realizujemy z uczelniami wojskowymi z Grecji, Portugalii i Włoch, przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli uczelni amerykańskich. Projekt ma za zadanie odpowiedzieć nie tylko na aktualne potrzeby edukacyjne wojskowego szkolnictwa wyższego, ale także wpisać się w strategiczne cele Akademii Wojsk Lądowych w zakresie rozwoju programów szkoleniowych dedykowanych problematyce rozwijania kompetencji przywódczych studentów wojskowych i oficerów.

Celem głównym projektu International Military Leadership Academy będzie opracowanie wspólnych modułów kształcenia, rozwijających kompetencje przywódcze przyszłych oficerów z krajów Unii Europejskiej.

W ramach projektu zostaną opracowane i zorganizowane cztery międzynarodowe krótkoterminowe kursy doskonalące (wraz z materiałami wspomagającymi proces kształcenia) oraz przygotowane trzy centra szkoleń dla dowódców-liderów, w ramach których będą kształtowane kompetencje przywódcze studentów wojskowych oraz oficerów z państw UE.

W ramach projektu, Akademia Wojskowa z Portugalii odpowiedzialna jest za przygotowanie programu warsztatów oraz materiałów dydaktycznych z zakresu: „Przywództwo i komunikacja”. Grecka Akademia Wojskowa ma za zadanie przygotować program warsztatów z zakresu: „Zarządzanie kryzysowe”. Nasza Akademia odpowiada za przygotowanie 2 warsztatów z zakresu: „Zarządzanie stresem” oraz „Motywowanie oraz wywieranie wpływu”.

Uzupełnieniem tematyki wyżej opisanych warsztatów będzie realizacja kursu intensywnego „Przywództwo w praktyce”, którego będziemy gospodarzem (czerwiec - lipiec 2019), w trakcie którego studenci będą poddawani bodźcom zewnętrznym (w oparciu o wykorzystanie toru treningowego kompetencji przywódczych) mającym wpływ na sposób podejmowania przez nich decyzji. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą doświadczeni dydaktycy z Akademii Wojsk Lądowych oraz z uczelni partnerskich zaangażowanych w projekt. W planach jest również zaproszenie wykładowców z innych renomowanych europejskich i amerykańskich uczelni wojskowych.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano również organizację warsztatów kompetencyjnych dla kadry dydaktycznej z poszczególnych uczelni partnerskich, polegających na wymianie „dobrych praktyk”, a także organizację dwóch konferencji upowszechniających rezultaty projektu. Organizatorem jednego z tych wydarzeń, będzie AWL.

Poprzez realizację projektu planujemy ujednolicić system diagnozowania oraz doskonalenia kompetencji przywódczych, w tym kształtowania pożądanego systemu wartości przyszłych dowódców.

- Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się także do znacznej poprawy oferty edukacyjnej europejskich uczelni wojskowych (wypracowane w projekcie programy i materiały edukacyjne zostaną udostępnione) orientując ją na takie zagadnienia jak: kształtowanie kompetencji przywódczych w środowisku międzynarodowym, budowanie i integrowanie zespołów zadaniowych, czy też doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności kreatywnego rozwiązywania zadań z wykorzystaniem potencjału jednostkowego poszczególnych członków zespołu - powiedziała mgr Anna Zamiar-Ziółkowska, kierownik Biura Karier i Programu Erasmus.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski
Zdjęcia: AWL

 

Back to top