BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

 

Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, procedurę związaną z realizacją praktyki studenckiej oraz wzory dokumentów niezbędnych do jej zaliczenia.

 

I.    Praktyki - realizowane w miejscu wybranym przez studenta.

Krok 1 - miejsce odbywania praktyki

Student samodzielnie wyszukuje miejsce, w którym chciałby i mógłby odbyć praktykę studencką. Lista preferowanych miejsc praktyk.

 

Krok 2 – Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w miejscu wybranym przez studenta

     W przypadku wyboru miejsca odbycia praktyki studenckiej, Student składa w module Wirtualna Uczelnia „Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyk w miejscu wybranym przez studenta” (zał. nr 2 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL), który podlega weryfikacji i akceptacji przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwemu ze względu na Wydział:

  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. praktyk studenckich – mgr Anatol TICHONIUK;
  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich – mgr inż. Michał NOWAK.

     W przypadku gdy, dana Instytucja/Zakład Pracy wymaga złożenia "Podania o przyjęcie na praktykę studencką", Student ma obowiązek dopełnienia wszelkich wymaganych formalności. Podanie o przyjęcie na praktykę studencką w wersji papierowej jest opcjonalne. Stanowi wyłącznie propozycję, z której Student może skorzystać.

Na prośbę Instytucji/Zakładu Pracy, Student przedkłada program praktyki. Programy praktyk stanowią załącznik do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.

W przypadku, gdy Instytucja/Zakład Pracy wymaga potwierdzenia zgodności programu praktyk z oryginałem, Student dostarcza program praktyk do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwemu ze względu na Wydział.

 

Krok 3 - umowa dwustronna lub trójstronna i skierowanie

Przed rozpoczęciem praktyki, Student zawiera umowę dwustronną z Zakładem Pracy lub umowę trójstronną z Zakładem Pracy i Uczelnią, (wzór umowy dwustronnej – zał. nr 5 oraz  umowy trójstronnej – zał. nr 4 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL).

Wybór rodzaju umowy leży w gestii Instytucji/Zakładu Pracy – miejsca, w którym odbywana będzie praktyka studencka. Umowa generowana jest w module Wirtualna Uczelnia.

Student drukuje umowę ze swojego konta. 

Jeżeli Instytucja/Zakład Pracy chce być stroną umowy trójstronnej, wówczas Student dostarcza do Biura Karier i Programu Erasmus trzy egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy.

W przypadku wymogu skierowania na praktykę (decyduje instytucja/zakład pracy przyjmujący na praktykę), Student drukuje dokument ze swojego konta w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 3 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.

Wydrukowane skierowanie, Student przedkłada do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich - właściwemu ze względu na Wydział.

 

Krok 4 - ubezpieczenie NNW i OC

Najpóźniej w pierwszym dniu praktyki studenckiej, Student zobowiązany jest przedstawić w Instytucji/Zakładzie Pracy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia NNW i OC.

Ubezpieczenie się w zakresie NNW i OC na czas trwania praktyki jest obowiązkiem Studenta.

 

Krok 5 - Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej

Student prowadzi Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.

Dziennik znajduje się w lewym, bocznym menu "Grupy i praktyki" -> "Praktyki", lub na głównej stronie „kafelek praktyki”.

W Dzienniku, Student ewidencjonuje każdy dzień odbywanej praktyki, podając: datę, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności.

Następnie Student drukuje Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej. Dziennik dostępny jest również w wersji elektronicznej (plik *.pdf). Każdy Dziennik otrzymuje unikatowy numer.

 

Krok 6 - Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki studenckiej

Po zrealizowaniu, wymaganego programem, wymiaru godzinowego praktyki studenckiej, Student drukuje z modułu Wirtualna Uczelnia „Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej”, zał. nr 7 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL oraz "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" zał. nr 8 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL, a następnie razem z Dziennikiem praktyk przedkłada dokumenty do podpisu w Instytucji/Zakładzie Pracy - miejscu odbywania praktyki.

Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie oraz Formularz należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenia pliku *.pdf, *.png, *.jpg) oraz dołączyć do "Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk".

Zaakceptowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich wniosek, kończy sprawę związaną z praktykami studenckimi w Wirtualnej Uczelni.

„Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" (wypełniony, podpisany i opieczętowany)  oraz "Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.

 

II.    Praktyki - wybór z listy Biura Karier

Krok 1 – wybór miejsca praktyk z listy Biura Karier

Student z dostępnej listy wybiera Firmę/Instytucję, w której chciałby odbyć praktykę studencką.

Aktualne oferty praktyk dostępne na stronie Biura Karier i Programu Erasmus – Strefa studenta/ Oferty praktyk/staży, lub Strona główna/ Aktualności.

 

Krok 2 – akceptacja oraz generowanie umowy dwustronnej lub trójstronnej i skierowania

Po złożeniu wniosku przez Studenta i zaakceptowaniu niniejszego wniosku przez Pracownika Biura Karier i Programu Erasmus (BKiPE), Student drukuję umowę dwustronną z Zakładem Pracy lub umowę trójstronną z Zakładem Pracy i Uczelnią, (wzór umowy dwustronnej – zał. nr 5 oraz  umowy trójstronnej– zał. nr 4 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL).

Wybór rodzaju umowy leży w gestii Instytucji/Zakładu Pracy – miejsca, w którym odbywana będzie praktyka studencka. Rodzaj Umowy ustala Pracownik BKiPE z osobą reprezentującą daną Instytucję/Zakład Pracy. Umowa generowana jest w module Wirtualna Uczelnia. Student drukuje umowę ze swojego konta.

Jeżeli Instytucja/Zakład Pracy chce być stroną umowy trójstronnej, wówczas Student dostarcza do Biura Karier i Programu Erasmus trzy egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez siebie umowy.

W przypadku wymogu skierowania na praktykę (decyduje instytucja/zakład pracy przyjmujący na praktykę), Student drukuje dokument ze swojego konta w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 3 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.

Wydrukowane skierowanie, Student przedkłada do podpisu Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich - właściwemu ze względu na Wydział.

 

Krok 3 - ubezpieczenie NNW i OC

Najpóźniej w pierwszym dniu praktyki studenckiej, Student zobowiązany jest przedstawić w Instytucji/Zakładzie Pracy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia NNW i OC.

Ubezpieczenie się w zakresie NNW i OC na czas trwania praktyki jest obowiązkiem Studenta.

 

Krok 4 - Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej

Student prowadzi Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej w module Wirtualna Uczelnia, zał. nr 6 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL.

Dziennik znajduje się w lewym, bocznym menu "Grupy i praktyki" -> "Praktyki", lub na głównej stronie „kafelek praktyki”.

W Dzienniku, Student ewidencjonuje każdy dzień odbywanej praktyki, podając: datę, liczbę godzin oraz zakres wykonywanych czynności.

Nastpnie Student drukuje Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej. Dziennik dostępny jest również w wersji elektronicznej (plik *.pdf). Każdy Dziennik otrzymuje unikatowy numer.

 

Krok 5 - Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki studenckiej

Po zrealizowaniu, wymaganego programem, wymiaru godzinowego praktyki studenckiej, Student drukuje z modułu Wirtualna Uczelnia „Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej”, zał. nr 7 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL oraz "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" zał. nr 8 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL, a następnie razem z Dziennikiem praktyk przedkłada dokumenty do podpisu w Instytucji/Zakładzie Pracy - miejscu odbywania praktyki.

Uzupełnione, podpisane i opieczętowane Zaświadczenie oraz Formularz należy zeskanować (dopuszczalne rozszerzenia pliku *.pdf, *.png, *.jpg) oraz dołączyć do "Wniosku o zaakceptowanie dziennika praktyk".

Zaakceptowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich wniosek, kończy sprawę związaną z praktykami studenckimi w Wirtualnej Uczelni.

„Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej” (wypełnione, podpisane i opieczętowane), "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" (wypełniony, podpisany i opieczętowany)  oraz "Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej", Student przekazuje do Dziekanatu. Dodatkowo w przypadku posiadania umowy trójstronnej, do Dziekanatu wraz z Zaświadczeniem, Formularzem i Dziennikiem, należy przekazać jeden egzemplarz Umowy.

 

III.    Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

Krok 1 – złożenie wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego

Student składa w module Wirtualna Uczelnia „Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego” (zał. nr 1 do Regulaminu Praktyk Studenckich AWL), wypełniając wszystkie pozycje wymagane we wniosku.

Do wniosku załącza zeskanowane następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie od pracodawcy lub Umowę o pracę/zlecenie potwierdzające to, że Student pracuje lub pracował,
  • Zakres obowiązków, z którego wynika w jakiej branży dana osoba pracuje/pracowała i co należy/należało do jej obowiązków – ma to na celu zweryfikowanie czy wykonywana praca jest zgodna z profilem realizowanych studiów.
  • "Formularz weryfikacji efektów kształcenia" – wypełniony przez Pracodawcę.

 

Krok 2 – akceptacja wniosku oraz złożenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu

Po złożeniu przez Studenta wniosku wraz z załącznikami i zaakceptowaniu niniejszego wniosku przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich – właściwego ze względu na Wydział, kończy się sprawa związana z praktykami studenckimi w Wirtualnej Uczelni.

„Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego” wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, które zostały załączone do wniosku Student przekazuje do Dziekanatu.

 

 

Back to top