BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Sekcja Wymian Międzynarodowych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest organizacją studencką działającą bezpośrednio przy Biurze Karier i Programu Erasmus, które jest częścią Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej AWL.

Realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Dz. U. 2018 poz. 1668

 

Celem działania Sekcji jest:

  1. promowanie Polski oraz polskiej kultury i polskich tradycji za granicą oraz wśród studentów realizujących wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
  2. integracja studentów z zagranicy, którzy uczestniczą w mobilnościach w ramach programu Erasmus+ oraz udzielanie im pomocy i wsparcia podczas ich pobytu we Wrocławiu;
  3. promowanie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz miasta Wrocław jako miejsca atrakcyjnego pod względem poziomu i jakości kształcenia.

 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

  1. wspieranie Biura Karier i Programu Erasmus w działaniach międzynarodowych koordynowanych przez Biuro;
  2. realizację programu „Buddy”, który ma na celu wsparcie studentów z Uczelni Partnerskich, którzy odbywają swoją mobilność w ramach programu Erasmus+ w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
  3. udzielanie porad dotyczących wymian międzynarodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz informacji o możliwościach studiowania za granicą;
  4. organizowanie wydarzeń, których celem jest promowanie kultury oraz tradycji Polski;
  5. prowadzenie wszelkich działań, których celem jest promowanie poszanowania dla innych krajów i odmiennych kultur.

 

 

Back to top