INSTYTUT DOWODZENIA


 

Sekcja Działań Bojowych działa przy Instytucie Dowodzenia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.

Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Celem działania Sekcji jest:

 1. rozszerzenie zainteresowań dotyczących problematyki ewolucji taktyki wojsk lądowych, systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz historii wojskowości.
 2. pogłębianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych członków z zakresu teorii i praktyki szkolenia taktycznego, prowadzenia działań bojowych przez pododdziały wojsk lądowych.
 3. propagowanie problematyki współczesnych działań taktycznych szczególnie wojsk zmechanizowanych, zmotoryzowanych i pancernych wśród słuchaczy i studentów Uczelni.
 4. rozwój współpracy wewnątrz-uczelnianej, międzyinstytucjonalnej oraz międzynarodowej, w tym współpracy z Jednostkami Wojskowymi Sił Zbrojnych RP.
 5. reprezentowanie Uczelni na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 6. prowadzenie badań i testów „nowych technologii” będących na wyposażeniu lub wchodzących do użytku w Siłach Zbrojnych RP.

 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację spotkań, seminaria, konferencje, warsztaty w zakresie swojej działalności.
 2. wyjazdy szkoleniowe do instytucji, Jednostek Wojskowych, obiektów oraz organizacji z obszaru tematycznego objętego zakresem działalności Sekcji.
 3. opracowywanie materiałów związanych z działalnością Sekcji oraz podejmowaną problematyką.
 4. organizacje treningów taktycznych, strzeleckich, kondycyjnych i mieszanych.
 5. organizacje i udział w zawodach użyteczno-bojowych i taktycznych.
 6. kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych.

 

Członkowie Sekcji:

 1. Członkiem zwyczajnym Sekcji może zostać każdy student (słuchacz) wojskowy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, który uznaje postanowienia tego regulaminu.
 2. Warunkiem członkostwa zwyczajnych członków Sekcji jest prawidłowe wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz ankiety osobowej, podpisanie i złożenie jej u jednego z członków Zarządu Sekcji, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach Sekcji oraz posiadanie podstawowego, niezbędnego sprzętu. Szczegółowe regulacje określa uchwała Zarządu Sekcji.

 

Więcej: https://www.facebook.com/SekcjaDzialanBojowych/

 

 

Back to top