BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

Studenci ze stwierdzonym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności mają prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w szczególności:

 • otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia (w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych);
 • odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób z niepełnosprawnością bez konieczności przemieszczania się (w przypadku studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo niewidomych);
 • nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych);
 • wyznaczonego stałego miejsca dla wózka inwalidzkiego lub stanowiska na sali w trakcie trwania zajęć (w przypadku studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo niewidomych);
 • odbywania zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością.

 

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności poprzez:

 • wydłużenie czasu pisania do 50%;
 • zamianę formy;
 • używanie komputera;
 • przygotowanie materiałów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w powiększonej czcionce dla osób niedowidzących albo niewidomych;
 • możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

 

Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta (zgodnie z § 29 ust. 8 Regulaminu Studiów).

Wszyscy studenci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta z niepełnosprawnością.

Do zadań asystenta należy m.in:

 • pomoc studentom z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim, przy pokonywaniu barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni;
 • asysta podczas wyjazdów studyjnych lub edukacyjnych odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni;
 • sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk;
 • wspieranie studenta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w dziekanacie, w Biurze Obsługi Studentów oraz innych jednostkach organizacyjnych, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych;
 • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych;
 • adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta.

 

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Prorektor ds. Studenckich po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością. Wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. Osób z Niepełnosprawnością, który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Prorektorowi ds. Studenckich. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji.

 

 

Back to top