WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą ciągle, na nowo, powinna się odkrywać. Odnajdywanie owej wartości jest chlubnym kontynuowaniem tradycji polskiej , która będąc wierną narodowej spuściźnie, przekazywać będzie solidną wiedzę, kształtować świadomość narodową i obywatelską, szacunek dla dobra wspólnego jakim jest dziedzictwo wspólnoty narodowej i państwowej zbudowanej w minionych stuleciach, a co za tym idzie - wychowania w poczuciu patriotyzmu. Tę tradycję mamy dziś chronić i przekazać obecnym i przyszłym pokoleniom studentów.

Znajomość Ojczyzny, jej historii i kultury to nie tylko książkowa wiedza o niej, ale i szeroko pojęte krajoznawstwo, a przede wszystkim - znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum. To pamięć, która tworzy tożsamość narodową... Jest to także obowiązek bycia w miejscach, które tworzyły i tworzą dziedzictwo narodowe. Program edukacyjny koła ma wspomóc, zainspirować i zachęcić studentów do odwiedzania miejsc i obiektów „gdzie nasze serca i nasze dziedzictwo".

 

Naukowe Koło Pamięci Narodowej działa w celu:

 1. Kultywowania tradycji związanych z problematyką pamięci narodowej w Uczelni,
 2. Wprowadzania słuchaczy w obszar działalności naukowo-badawczej,
 3. Aktywizację słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej, poprzez publikacje w czasopismach uczelni oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz,
 4. Prezentowanie dorobku historycznego szerszej grupie odbiorców,
 5. Współpraca ze społecznością lokalną w celu popularyzacji nauki historycznej,
 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej,
 7. Rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej,

 

Naukowe Koło Pamięci Narodowej realizuje cele poprzez:

 1. Pracę naukową, której rodzaj określa plan działalności Koła uchwalony na bieżący rok akademicki,
 2. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła i uczestniczy w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
 3. Kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 4. Opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków Koła,
 5. Współpracę z Kołami innych uczelni w kraju i zagranicą.
 6. Działalność grupy rekonstrukcji historycznej.

 

 

Back to top