WYDAWNICTWO AWL  


Udostępniane są pełne teksty wszystkich czasopism naukowych publikowanych w Wydawnictwie. Jest publikowane jako czasopismo  w ramach Otwartego dostępu (Open Access). Użytkownicy mogą swobodnie i bezpłatnie czytać, pobierać, kopiować, przeszukiwać, drukować, a także publikować pełne teksty artykułów, nie pytając uprzednio o zgodę wydawcy lub autora. Pełne teksty artykułów dostępne są na stronach internetowych w czasopism.

Twórcy publikacji nie zrzekają się jednak swoich praw autorskich. Istnieje możliwość ograniczania swobody kopiowania, rozpowszechniania i przetwarzania wynikająca z konieczności zapewnienia niepodzielności pracy autora oraz prawa autora do bycia ozna­czonym i cytowanym w sposób prawidłowy. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.  

Artykuły publikowane są w ramach licencji Creative Commons (CC BY 4.0). Stanowią one standardowe ramy wspierania łatwego wykorzystania materiału otwartego dostępu. Licencja Creative Commons umożliwia autorom udostępnienie swoich prac naukowych dla szerokiej bazy odbiorców, którzy posiadają dostęp do Internetu. Stworzone przez Creative Commons licencje sprowadzają się do wdrożenia idei dzielenia się przez autorów swoją twórczością i jednoczesnego niwelowania ograniczeń dla odbiorców. Składając manuskrypt autorzy oświadczają, że zapoznali się polityką icencyjną Creative Commons (CC BY 4.0). oraz ją akceptują. Ponadto brak jest dodatkowych barier prawnych bądź finansowych w zakresie udostępniania bądź też korzystania z udostępnionych w ten sposób prac.


by 300x104Open Access logo

 

Back to top