BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Zakwalifikowanie na wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+ to tylko pierwszy krok do studiowania za granicą – pozostaje jeszcze szereg decyzji i formalności, których musi dopełnić student, by znaleźć się na wybranej przez siebie uczelni.

 

Krok pierwszy – WYBÓR UCZELNI

Pierwszym krokiem do wyjazdu na stypendium Erasmus+ jest wybór kraju i uczelni partnerskiej (Uczlenie partnerskie), w której przyjdzie nam spędzić semestr nauki. Wybór ten ograniczony jest do instytucji, z którymi AWL podpisała umowę o współpracy. Nieocenionym źródłem jest tu Internet oraz opinie osób, które uczestniczyły w Programie Erasmus w danym mieście – ich relacje znaleźć można na licznych stronach poświęconych tematyce Erasmusa. Warto również zapoznać się ze stroną internetową wybranej uczelni, na której powinien znajdować się dział dedykowany studentom międzynarodowym i dane kontaktowe do lokalnego koordynatora Programu Erasmus+, do którego można zwrócić się z ewentualnymi pytaniami. Ważne też, by zorientować się jaka jest organizacja semestru za granicą, koszty życia w danym mieście, możliwości zakwaterowania (nie wszystkie uczelnie oferują studentom zakwaterowanie w akademikach), rozrywki itp.

 

Krok drugi – DOKUMENTY APLIKACYJNE

Zaraz po wyborze docelowego miejsca wyjazdu, student powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi uczelni partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeń, oferta programowa, itp.). Informacje te uzyskać można na stronie internetowej wybranej instytucji, u koordynatora Programu Erasmus+ na uczelni przyjmującej bądź w Biurze Karier i Programu Erasmus.

Pierwszym dokumentem, który należy wypełnić po wyborze uczelni docelowej jest Student Application Form. Dokument ten zawiera najważniejsze dane dotyczące studenta, jego kompetencji językowych i doświadczenia zawodowego, a także wybranych uczelni (warto pamiętać, że można wpisać więcej niż jedną uczelnię docelową) i terminu wyjazdu. Niektóre uczelnie wymagają wypełnienia własnej wersji formularza lub złożenia jej w wersji elektronicznej (trzeba sprawdzić to na stronie internetowej), wzór tego dokumentu dostępny jest również w zakładce Dokumenty.

Drugim z dokumentów przesyłanych do uczelni partnerskiej jest Transcript of Records, zawierający wykaz dotychczas uzyskanych przez studenta ocen.

Kolejnym z niezbędnych dokumentów jest Learning Agreement czyli porozumienie o programie zajęć, który student zobowiązuje się zrealizować na uczelni partnerskiej. Umowa ta – określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie – podpisywana jest przez studenta, uczelnię macierzystą i uczelnię partnerską. Stypendysta Programu Erasmus+ zobowiązany jest zdobyć w semestrze 30 punktów ECTS by uzyskać jego zaliczenia.

Wypełnione i PODPISANE przez właściwego koordynatora Programu Erasmus+ na uczelni macierzystej dokumenty student przedkłada do wysłania w Biurze Karier i Programu Erasmus.

W odpowiedzi na wysłane dokumenty, student otrzymuje, za pośrednictwem Biura Karier i Programu Erasmus pisemne potwierdzenie przyjęcia na studia z uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ oraz zatwierdzony przez uczelnię partnerską Learning Agreement. Potwierdzenie przyjęcia na studia wystawione przez uczelnię partnerską jest konieczne do podjęcie dalszych kroków związanych z wyjazdem z kraju.

 

Krok trzeci – ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU

Po zatwierdzeniu studenta przez uczelnię partnerską pozostaje załatwienie szeregu formalności w uczelni macierzystej (szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Karier i Programu Erasmus) wśród których wymienić można m.in.:

  • podpisanie umowy stypendialnej między studentem a Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
  • założenie przez studenta konta w banku, na które wpłacane będzie stypendium;
  • uzyskanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w oddziale NFZ (na podstawie zaświadczenia z uczelni);
  • ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (lub wyrobienie karty ISIC bądź EURO 26).

 

krok czwarty – WYJAZD

 

 

Back to top