BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Finansowanie studenta w czasie pobytu w uczelni partnerskiej obejmuje:

  • stypendium (naukowe i/lub socjalne) z uczelni macierzystej utrzymywane przez cały okres pobytu studenta za granicą;
  • stypendium z programu Erasmus+ w wysokości ustalonej corocznie przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
  • dodatkowe finansowanie związane z otrzymywaniem stypendium socjalnego lub z orzeczoną niepełnosprawnością – w wysokości ustalonej przez Narodową Agencję programu Erasmus+;
  • student przed wyjazdem zobowiązany jest wykupić, na własny koszt, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przedstawić inny dokument uprawniający do opieki medycznej w kraju, w którym realizowany jest wyjazd.

Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2017/2018 ustalono następujące stawki stypendium:

GRUPA KRAJÓW DOCELOWYCH KWOTA MIESIĘCZNEGO STYPENDIUM
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka, Brytania, Włochy 500 Euro
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 Euro
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 Euro

 

Stypendium wypłacane jest studentowi w całości przed wyjazdem do uczelni partnerskiej na studia, zgodnie z umową podpisaną przez studenta i AWL. W uzasadnionych przypadkach (np. bezzasadnego przerwania pobytu za granicą, nie zaliczenia semestru itp.) uczelnia może żądać zwrotu całości bądź części przyznanego stypendium.

 

 

Back to top