BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Rekrutacja na wyjazdy na studia prowadzona jest zwykle dwa razy do roku – w kwietniu/maju na semestr zimowy oraz w październiku/listopadzie na semestr letni. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest każdorazowo na stronach internetowych uczelnianego Programu ERASMUS+.

Studenci zainteresowani wyjazdem w ramach Programu ERASMUS+ do Uczelni partnerskich powinni złożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek wyjazdowy dla kandydata/kandydatki na wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+;
  2. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów (do drugiego miejsca po przecinku) lub suplement do dyplomu z podaną średnią ocen;
  3. stosowne zaświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji o których mowa w §7 ust. 5 „Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu”;
  4. dokumenty potwierdzające prawo do otrzymywania stypendium socjalnego (w wypadku studentów starających się o dodatkowe dofinansowanie).

 

Studenci, którzy nie przedstawili dokumentów potwierdzających ich znajomość języka obcego, piszą obowiązkowy egzamin językowy – ocena z egzaminu jest podstawą do przyznania określonej liczby punktów rekrutacyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus+ uczestniczą również w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w języku angielskim lub niemieckim, za które również przyznawane są punkty.

Suma punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów,
  • egzamin językowy lub przedstawione dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • wyjazd w ramach Programu Erasmus lub programu Erasmus+ po raz pierwszy,
  • udokumentowane dodatkowe kryteria rekrutacji,
  • jest podstawą do stworzenia listy rankingowej. Na stypendium w ramach Programu Erasmus+ kwalifikowane są osoby zajmujące najwyższe miejsca na liście rankingowej – ich liczba uzależniona jest od limitu miejsc, którymi uczelnia dysponuje w danym semestrze.


Tworzona jest również lista rezerwowa – znalezienie się na niej umożliwia wyjazd w wypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, bądź wyjazd studenta do uczelni partnerskiej na własny koszt (bez stypendium).

 

 

Back to top