BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS W ramach programu ERASMUS+ studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie.

Warunki uczestnictwa w Programie Erasmus+ są następujące:

  1. Zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia bądź pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.
  2. Minimalna średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów 3.5.
  3. Dobra znajomość języka angielskiego (lub w uzasadnionych przypadkach znajomość języka wykładowego przyjmującej uczelni partnerskiej) – potwierdzona stosownymi dokumentami lub wynikami egzaminu językowego.
  4. W wyjazdach na studia, realizowane w ramach programu Erasmus+, nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studenci przebywający (w trakcie stypendium) na urlopach.
  5. Okres studiów nie może być krótszy niż 3 miesiące.
  6. Na każdym poziomie studiów student może skorzystać z wyjazdów na studia i praktyki trwających łącznie do 12 miesięcy.
  7. Po zakwalifikowaniu się na studia zagraniczne wyjazd może być realizowany pod warunkiem zaliczenia roku akademickiego poprzedzającego wyjazd.
  8. W przypadku studentów studiów wojskowych, zgodę na organizację wyjazdów wyrazić musi Rektor-Komendant a student przed przystąpieniem do rekrutacji musi uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego.

 

Przedłużenie pobytu na stypendium

Uczelnia na indywidualny wniosek studenta i po uzyskaniu akceptacji uczelni przyjmującej, może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu na stypendium. Wniosek o przedłużenie pobytu na stypendium student powinien przesłać do Biura Karier i Programu Erasmus lub do swojego Koordynatora Wydziałowego przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu.

Przedłużenie pobytu na stypendium wymaga podpisania nowego Learning Agreement (LA) - aneksu do umowy SMS, a także przedłużenia okresu ubezpieczenia, etc.

Okres przedłużenia studiów nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy finansowej z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie" na dany rok akademicki.

 

 

Back to top