BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Zakwalifikowanie na wyjazd na stypendium w ramach Programu Erasmus+ to tylko pierwszy krok do odbycia praktyki za granicą – pozostaje jeszcze szereg decyzji i formalności, których musi dopełnić student, by znaleźć się w wybranym przez siebie kraju i instytucji.

 

Krok pierwszy – WYBÓR INSTYTUCJI, W KTÓREJ REALIZOWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Pierwszym krokiem do wyjazdu na stypendium jest wybór kraju i instytucji, w których ma być realizowana praktyka. Student sam znajduje instytucję przyjmującą i uzyskuje od niej co najmniej wstępne potwierdzenie przyjęcia na praktykę, tzw. list intencyjny. Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta AWL na praktyki w ramach programu Erasmus+ i powinien zawierać nazwę instytucji, dokładny adres placówki, propozycję terminu i zakres tematyczny praktyki.

 

Krok drugi – DOKUMENTY APLIKACYJNE

Osoby zainteresowane kwalifikacją na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ powinny przystąpić do tworzenia, wspólnie z Biurem Karier i Programu Erasmus oraz Koordynatorami Programu, następujących dokumentów dla instytucji przyjmującej oraz AWL:

  • Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships) - umowa między studentem, i instytucją przyjmującą, określająca zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Porozumienie jest podstawą uznania okresu praktyk odbytych zagranicą w Uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.
  • Karta jakości praktyki Erasmusa (Quality Commitment) - stanowi załącznik do umowy podpisywanej przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta i określająca obowiązki wszystkich zaangażowanych stron.

Wypełnione i PODPISANE przez właściwego koordynatora Programu Erasmus+ na uczelni macierzystej dokumenty student przedkłada do wysłania w Biurze Karier i Programu Erasmus.

W odpowiedzi na wysłane dokumenty, student otrzymuje, za pośrednictwem Biura Karier i Programu Erasmus, pisemne potwierdzenie przyjęcia praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz zatwierdzony przez instytucję partnerską Training Agreement.

 

Krok trzeci – ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI W KRAJU

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd pozostaje załatwienie szeregu formalności w uczelni macierzystej (szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Karier i Programu Erasmus) wśród których wymienić można m.in.:

  • podpisanie umowy stypendialnej między studentem a Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
  • założenie przez studenta konta w banku, na które wpłacane będzie stypendium;
  • uzyskanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w oddziale NFZ (na podstawie zaświadczenia z uczelni);
  • ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (lub wyrobienie karty ISIC bądź EURO 26) oraz odpowiedzialności cywilnej.

 

Krok czwarty – WYJAZD

 

 

Back to top