BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Finansowanie studenta w czasie pobytu za granicą obejmuje stypendium z programu Erasmus+ w wysokości ustalanej corocznie przez Narodową Agencję programu Erasmus+.

Student przed wyjazdem zobowiązany jest wykupić, na własny koszt, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC (jeżeli wymaga tego instytucja przyjmująca) oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przedstawić inny dokument uprawniający do opieki medycznej w kraju, w którym realizowany jest wyjazd.

Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2014/2015 ustalono następujące stawki stypendium:

GRUPA KRAJÓW DOCELOWYCH KWOTA MIESIĘCZNEGO STYPENDIUM
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka, Brytania, Włochy 600 Euro
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550 Euro
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 450 Euro

 

Stypendium wypłacane jest studentowi w całości przed wyjazdem do instytucji przyjmującej, zgodnie z umową podpisaną przez studenta i AWL. W uzasadnionych przypadkach (np. bezzasadnego przerwania pobytu za granicą) uczelnia może żądać zwrotu całości bądź części przyznanego stypendium.

 

 

Back to top