BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

 1. Student zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć w Biurze Karier i Programu Erasmus następujące dokumenty:
  1. wypełniony wniosek wyjazdowy dla kandydata/kandydatki na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+;
  2. uzgodnione z instytucją przyjmującą i odpowiednim Koordynatorem programu Erasmus+ porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) zawierające harmonogram realizacji praktyki;
  3. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów (do drugiego miejsca po przecinku) lub suplement do dyplomu z podaną średnią ocen.
 2. Termin składania dokumentów określany jest każdorazowo przez Zespół ds. Programu Erasmus+ i ogłaszany na stronie internetowej uczelni i tablicach informacyjnych.
 3. W przypadku istnienia wolnych środków Zespół ds. Programu Erasmus+ może ogłosić dodatkowy termin składania podań.
 4. Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów otrzymanych za:
  1. średnią ocen uzyskanych za okres studiów poprzedzających wyjazd studenta;
  2. ocenę przedłożonego przez studenta porozumienia o programie praktyk (Training Agreement) dokonywaną przez Zespół ds. Programu Erasmus+;
  3. rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez wybranych członków Zespołu ds. Programu Erasmus+ w języku angielskim - weryfikującą komunikatywną znajomość języka oraz motywację kandydata do wyjazdu.
 5. Na podstawie złożonych dokumentów oraz wyników postępowania kwalifikacyjnego Zespół ds. Programu Erasmus+ sporządza listę kandydatów na praktyki według sumy uzyskanych punktów.
 6. W przypadku równej sumy punktów kwalifikacyjnych o kolejności kandydatów decyduje średnia ocen uzyskiwanych za cały okres studiów.
 7. Dla obliczenia sumy punktów stosuje się następujące kryteria punktowe:
  1. Średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów.
   3,50-4,00 - 6 punkt
   4,01-4,25 - 7 punkty
   4,26-4,50 - 8 punkty
   4,51-4,75 - 9 punkty
   4,76-5,00 - 10 punktów
  2. Za przedstawione porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) student otrzymuje od 0 do 5 punktów, zgodnie z oceną Zespołu ds. Programu Erasmus+.

 

 

Back to top