BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Praktyka może być odbywana jako praktyka obowiązkowa, która stanowi część programu studiów, albo nieobowiązkowa, ale także zaliczana do dorobku studenta.

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innego typu instytucji, np. muzeum, biblioteki, szpitala, jednostki administracji lokalnej lub centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Nie można odbyć praktyki Erasmus+ w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami.

Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki.

 

Warunki uczestnictwa w Programie Erasmus+ (wyjazdy na praktyki) są następujące:

  1. zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego semestru studiów drugiego stopnia;
  2. minimalna średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów 3,5;
  3. dobra znajomość języka stosowanego w przyjmującej instytucji – potwierdzona egzaminem lub stosownymi dokumentami;
  4. w praktykach realizowanych w ramach programu Erasmus+ nie mogą uczestniczyć studenci przebywający (w trakcie stypendium) na urlopach;
  5. absolwenci Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki mogą wyjechać na zagraniczną praktykę pod warunkiem, że moment jej zakończenia przypadnie nie później niż na 365 dni od zakończenia przez nich studiów w AWL – aby uczestniczyć w takim wyjeździe, student musi zostać zrekrutowany na wyjazd na ostatnim roku studiów;
  6. po zakwalifikowaniu się na praktyki wyjazd może być realizowany pod warunkiem zaliczenia semestru akademickiego poprzedzającego wyjazd;
  7. student indywidualnie nawiązuje kontakt z instytucją przyjmującą na praktykę w ramach programu Erasmus+ i uzgadnia termin realizacji praktyki oraz porozumienie o programie praktyki (Training Agreement);
  8. okres praktyki nie może być krótszy niż 2 miesiące;
  9. na każdym poziomie studiów prowadzonych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki student może skorzystać z wyjazdów na studia i praktyki trwających łącznie do 12 miesięcy;
  10. w przypadku studentów studiów wojskowych oraz gdy praktyka przypada na okres pokrywający się z zajęciami dydaktycznymi wynikającymi z planu studiów, Zespół ds. Programu Erasmus występuje w imieniu studenta o zgodę Rektora-Komendanta AWL na odbycie praktyki.

 

 

Back to top