BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Zasady rekrutacji pracowników Uczelni na wyjazdy w celach szkoleniowych:

  1. Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi AWL podpisała umowę bilateralną w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.) lub do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji).
  2. Okres pobytu za granicą wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Okres pobytu może zostać ustalony w indywidualnych przypadkach na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy.
  3. Pracownicy uczelni zainteresowani wyjazdem w ramach programu Erasmus+ powinni indywidualnie skontaktować się z wybraną uczelnią partnerską oraz uzgodnić z nią indywidualny plan pracy oraz harmonogram realizowanych w trackie pobytu na stypendium.
  4. W programie Erasmus+ mogą brać udział wszyscy pracownicy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
  5. Osoby wyjeżdżające otrzymują stypendium z programu Erasmus+ w ramach środków finansowych przyznanych Uczelni przez Narodową Agencję.
  6. Podstawą zakwalifikowania pracownika do wyjazdu będzie uzgodniony przed wyjazdem program pobytu, tzw. indywidualny plan pracy oraz harmonogram obejmujący co najmniej 8 godzin treningu przypadających na każdy rozpoczęty tydzień wymiany.

Podstawą kwalifikacji pracowników uczelni na wyjazdy w celach treningowych jest lista rankingowa stworzona przez Zespół ds. Programu Erasmus na podstawie sumy otrzymanych punktów.

Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie na wyjazd na szkolenie oraz plan pracy wraz z harmonogramem należy składać w Biurze Karier i Programu Erasmus w terminach określonych każdorazowo przez Zespół ds. Programu Erasmus i podanych na stronie internetowej Uczelni i/lub Biura Karier i Programu Erasmus.

 

 

Back to top