DZIEKANAT   


11 stycznia 2020 r.

upływa termin zdawania prac dyplomowych.

W dniach 31.01- 02.02.2020 r.  planowany jest
termin obron prac dyplomowych

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i  obrony pracy dyplomowej jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i wymaganej ilości punktów ECTS;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez promotora;
 • uregulowanie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów, w tym dokonanie opłaty za wydanie dyplomu – 30 zł (zgodnie z cennikiem obowiązującym w roku rozpoczęcia studiów). Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta dostępny w WU;
 • rozliczenie Karty Obiegowej (KO) – KO słuchacz pobiera z Dziekanatu zdając pracę dyplomową, rozlicza ją do dnia obrony i zdaje do Dziekanatu najpóźniej w dniu przystąpienia do obrony.

Słuchacze przystępujący do obrony zobowiązani są w terminie do 11 stycznia 2020 r. zdać do Dziekanatu pracę, napisaną zgodnie z Zasadami redagowania i oceniania pracy dyplomowej …”. Temat pracy musi być zgodny z tematem zapisanym w Wirtualnej Uczelni (WU). W WU na kontach słuchaczy zostały wprowadzone tematy prac dyplomowych. Słuchacze są zobowiązani do sprawdzenia zgodności tematów prac dyplomowych
i przypisanych promotorów. Wszelkie rozbieżności w tym zakresie proszę zgłaszać do Dziekanatu

 

W celu zdania pracy należy:

 • wydrukować dwa identyczne egzemplarze pracy dyplomowej (Uklad stron pracy dyplomowej word) – istnieje możliwość odpłatnego wydrukowania i obłożenia pracy w drukarni Akademii (blok dydaktyczny p. 1.049), następnie przedłożyć pracę swojemu promotorowi w celu zatwierdzenia i wyrażenia zgody na złożenie jej w Dziekanacie poprzez dokonanie wpisu na stronie tytułowej pracy: „Praca spełnia wymagania określone dla prac dyplomowych na studiach podyplomowych” – promotor dokonuje wpisu odręcznie na dwóch egzemplarzach pracy (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej word);
 • oprawić jeden egzemplarz pracy dyplomowej w oprawę twardą (typu metal bind) z nadrukiem „PRACA DYPLOMOWA”;
 • nieoprawiony egzemplarz pracy dyplomowej włożyć do białej kartonowej teczki. Teczkę należy opisać: imię i NAZWISKO oraz numer albumu;

Dodatkowo do teczki należy dołączyć:

  • potwierdzenie opłaty za dyplom;
 • zalogować się do WU i zarejestrować ostateczną, zaakceptowaną przez promotora, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej (Instrukcja rejestracji pracy plik pdf) w formacie „pdf” oraz „Microsoft® Word” do dnia 11.01.2020 r. – nazwa pliku: _NAZWISKO_Imię Nr albumu, np. KOWALSKI_Jan_1234.doc (docx), KOWALSKI_Jan_1234.pdf;
 • do każdego formatu, należy dodać streszczenia: w języku polskim i angielskim, które powinny zawierać: temat pracy i słowa kluczowe. Jako ostatnią stronę, należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Dyplomantaword (imię, nazwisko, numer albumu, temat pracy). Oświadczenie należy pobrać z bieżącego linku.
 • Sekcja Wydawnicza AWL drukuje prace dyplomowe wyłącznie z systemu WU, po uprzednim zaakceptowaniu gotowości pracy do druku przez pracowników Dziekanatu.

 

W dniu egzaminu słuchacz zdaje w Dziekanacie rozliczoną Kartę Obiegową (sprawdzane jest saldo finansowe studenta), pobiera swoją pracę dyplomową i udaje się na egzamin dyplomowy zgodnie z harmonogramem.

 

„Harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”, zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii 3 dni przed ustalonym terminem egzaminów dyplomowych, zawartym w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020.

 

 

Back to top