DZIEKANAT   


kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

17 stycznia 2020 r.

upływa termin zdawania prac dyplomowych. 

W dniach 11-13 luty 2020 r.  planowany jest

termin egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i  obrony pracy dyplomowej jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i wymaganej ilości punktów ECTS;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta;
 • uregulowanie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów, w tym dokonanie opłaty za wydanie dyplomu – 60 zł (opłaty należy dokonać na indywidualne konto dostępne w WU);
 • rozliczenie Karty Obiegowej (KO) – KO student pobiera z Dziekanatu zdając pracę dyplomową, rozlicza ją do dnia obrony i zdaje do Dziekanatu najpóźniej w dniu przystąpienia do obrony.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są w terminie do 17 stycznia 2020 r. zdać do Dziekanatu pracę, napisaną zgodnie z Zasadami redagowania i oceniania pracy dyplomowej …”. Temat pracy musi być zgodny z tematem wpisanym na „Karcie tematu pracy” i zapisanym w Wirtualnej Uczelni (WU). W WU na kontach studentów zostały wprowadzone tematy prac dyplomowych. Studenci są zobowiązani do sprawdzenia zgodności tematów prac dyplomowych i przypisanych promotorów. Wszelkie rozbieżności w tym zakresie proszę zgłaszać do Dziekanatu.

 

W celu zdania pracy należy:

 • wydrukować dwa identyczne egzemplarze pracy dyplomowej (układ stron pracy dyplomowej word) – istnieje możliwość odpłatnego wydrukowania i obłożenia pracy w drukarni Akademii (blok dydaktyczny p. 1.049), następnie przedłożyć pracę swojemu promotorowi w celu zatwierdzenia i wyrażenia zgody na złożenie jej w Dziekanacie poprzez dokonanie wpisu na stronie tytułowej pracy: „Praca spełnia wymagania określone dla prac dyplomowych na studiach wyższych” – promotor dokonuje wpisu odręcznie na dwóch egzemplarzach pracy (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej word);
 • oprawić jeden egzemplarz pracy dyplomowej w oprawę twardą (typu metal bind) z nadrukiem „PRACA DYPLOMOWA”;
 • nieoprawiony egzemplarz pracy dyplomowej włożyć do białej kartonowej teczki. Teczkę należy opisać: imię i NAZWISKO oraz numer albumu;

Dodatkowo do teczki należy dołączyć:

   • potwierdzenie opłaty za dyplom;
 • zalogować się do WU i zarejestrować ostateczną, zaakceptowaną przez promotora, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej (Instrukcja rejestracji pracy plik pdf) w formacie „pdf” oraz „Microsoft® Word” do dnia 04.09.2019 r. – nazwa pliku: _NAZWISKO_Imię Nr albumu, np. KOWALSKI_Jan_1234.doc (docx), KOWALSKI_Jan_1234.pdf;
 • do każdego formatu, należy dodać streszczenia: w języku polskim i angielskim, które powinny zawierać: temat pracy i słowa kluczowe. Jako ostatnią stronę, należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Dyplomantaword(imię, nazwisko, numer albumu, temat pracy). Oświadczenie należy pobrać z bieżącego linku.
 • Sekcja Wydawnicza AWL drukuje prace dyplomowe wyłącznie z systemu WU, po uprzednim zaakceptowaniu gotowości pracy do druku przez pracowników Dziekanatu.

 

Prace dyplomowe zostają objęte procedurą antyplagiatową. Pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej.

Jeżeli praca nie przekracza dopuszczalnych wartości współczynników podobieństwa – zostaje dopuszczona do dalszego postępowania.

W przypadku, gdy praca zawiera nadmierną liczbę zapożyczeń, która wskazuje na niski stopień jej samodzielności – praca nie jest dopuszczona do obrony. Student,  po konsultacji z promotorem, musi dokonać poprawy pracy, która ponownie przechodzi procedurę antyplagiatową.

Studenci zobligowani są do sprawdzenia swoich sald finansowych na Wirtualnej Uczelni.

W przypadku rozbieżności, sprawy można wyjaśnić:

 • w Dziekanacie – sprawy dot. obciążeń kont – tel. 261-658-253 261-658-470
 • w Kwesturze – sprawy dot. rozliczenia kont – tel. 261-658-502.

 

W dniu egzaminu student zdaje w Dziekanacie rozliczoną Kartę Obiegową (sprawdzane jest saldo finansowe studenta), pobiera swoją pracę dyplomową, dokonuje weryfikacji swoich danych, potwierdzając ich poprawność własnoręcznym podpisem i udaje się na egzamin dyplomowy zgodnie z harmonogramem.

Studenci, którzy nie odbiorą pracy dyplomowej lub nie rozliczą Karty Obiegowej (nie uregulują wszystkich opłat związanych z tokiem studiów), nie będą dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

„Harmonogram pracy komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego”, zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii
3 dni przed ustalonym terminem egzaminów dyplomowych, zawartym w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020.

 

 

Back to top