AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

AWL1

Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku Król Stanisław August Poniatowski utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską. W gronie jej absolwentów byli późniejsi wybitni synowie narodu polskiego, a wśród nich szczególnie bliski społeczności akademickiej, generał Tadeusz Kościuszko. Patriotyzm i liczne wojskowe talenty rozwinięte dzięki starannemu wykształceniu Patrona oraz późniejsze Jego dokonania inżynierskie, dowódcze i przywódcze, determinowane głębokim patriotyzmem, stanowią niezmiennie przykład do naśladowania i wpływają na współczesną  tożsamość oraz ambicje Akademii. Podkreśleniem  tożsamości Akademii  jest jej motto umieszczone w godle, które nawiązuje do tradycji przedwojennej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.

VERITAS HONOR PATRIA, są to słowa, które stanowią nie tylko drogowskaz moralny dla żołnierzy i pracowników, ale także są spoiwem społeczności akademickiej.

Określony w 2016 roku przez Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę cel główny rozwoju Uczeni polegający na osiągnięciu edukacyjnej konkurencyjności na rynku międzynarodowym i budowa najlepszej uczelni w Europie kształcącej przyszłych dowódców plutonów - liderów został przełożony na nową strategię kształtującą współczesne oblicze Akademii.

Akademia, jako jedyna uczelnia w największym rodzaju broni podjęła w 2016 roku wyzwanie, którego celem było zoptymalizowanie procesu kształcenia i szkolenia w licznych specjalnościach.

W latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych zniesiono dziewięć wyższych szkół oficerskich i jedną akademię z czego AWL przejęła kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych po siedmiu z nich. Pomimo wcześniejszych, nie zawsze udanych, prób połączenia kształcenia i szkolenia w blisko trzydziestu korpusach i grupach osobowych oraz specjalnościach wojskowych w murach jednej uczelni podjęto w 2016 roku szereg kluczowych decyzji porządkujących ten stan. Rozpoczęto intensywne przygotowania do uruchomienia nowych kierunków studiów pierwszego stopnia w specjalności dowodzenie oraz logistyka, co nastąpiło już w 2017 roku w przypadku dowodzenia. Logistycy wojskowi rozpoczęli swoją edukację rok później. Kierunek dowodzenie stał się doskonałą bazą wyjściową do wdrożenia Systemu Kształtowania Przywódców, który ma na celu kompleksowe przygotowanie absolwenta do skutecznego realizowania zadań na współczesnym polu walki. System Kształtowania Przywódców, który jest wdrażany w Akademii oparty został na celowej integracji rozwoju poszczególnych cech osobowościowych oraz kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych nabywanych przez podchorążych w toku studiów. System ten oparty jest na doświadczeniach amerykańskich. Obecnie pod nazwą West Point Leader Development System z wielkim powodzeniem jest realizowany przez USMA w West Point.

Kolejne działania jakie zostały podjęte w celu optymalizacji procesu kształcenia i szkolenia, to rezygnacja z nadmiernej ilości zajęć teoretycznych na rzecz zwiększenia o około 10% liczby godzin dydaktycznych przeznaczonych na wysoce wydajne pod względem poznawczym i kształtującymi umiejętności zajęcia praktyczne. Wydłużono także niemal dwukrotnie czas przeznaczony na realizację praktyk dowódczych, które podchorążowie odbywają w jednostkach wojskowych. Przyjęcie orientacji na zwiększenie poziomu kompetencji praktycznych podchorążych zaowocowało tym, że w Uczelni wypracowano system współpracy z dowództwami i jednostkami wojskowymi w ramach którego są Oni kierowani do udziału w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych i taktycznych z wojskami organizowanych przez jednostki podległe DGRSZ. Akademia, między innymi, dzięki tym decyzjom skutecznie odpowiedziała na zapotrzebowanie dowódców jednostek wojskowych i tym samym nieustannie przyczynia się do wzrostu poziomu profesjonalizmu przyszłych dowódców plutonów - liderów. W Uczelni odpowiedziano także na inny rodzaj zapotrzebowania.

W bieżącym roku uruchomiono specjalność Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni oraz zainicjowano prace przygotowawcze do uruchomienia kierunku Informatyka.

Na przestrzeni lat 2016-2019 liczba kształconych i szkolonych zwiększyła się dwuipółkrotnie. Akademia od 2016 roku realizuje na najwyższym poziomie efektywności proces kształcenia i szkolenia, nie tylko zwiększonych stanów osobowych podchorążych  w zasadniczych segmentach specjalności wojskowych, ale także osiągnęła kompetencje i szkoli przyszłych oficerów na potrzeby WOT. Ponadto w 2017 roku Uczelnia aktywnie włączyła się w projekt Legii Akademickiej odnosząc na tym polu znaczące sukcesy.

***

Kolejne działania, które dzięki dobremu planowaniu i ciężkiej pracy zakończyły się sukcesem, to  nadanie w 2016 roku przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości oraz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie. To niewątpliwe osiągnięcie zostało przez władze Uczelni przekute w kolejne mające charakter przełomowy. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 zapoczątkowała bowiem funkcjonowanie Uczelni jako Akademii Wojsk Lądowych. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania kadry oraz podchorążych w połączeniu z nowymi wyzwaniami, które zostały skupione, między innymi, wokół badań naukowych przyczyniły się do osiągnięcia kolejnych sukcesów.

Naukowcy Akademii zostali docenieni za swoje osiągnięcia na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach i wystawach naukowych. Do najważniejszych należą: Złoty Medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley, Srebrny Medal Innowacyjności Międzynarodowej Wystawy Innowacji i Wynalazczości w Genewie, Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy International Invention Design Competition w Hong Kongu.AWL2

Od 2016 roku rozwój naukowy kadry stał się dla władz Uczelni jednym z wielu kluczowych wyzwań. Skuteczny system motywacji, wsparcie organizacyjno-finansowe  i możliwość korzystania z zaplecza badawczego Akademii zaowocowały tym, że na przestrzeni trzech lat dwudziestu nauczycieli uzyskało stopień naukowy doktora, a pięciu doktora habilitowanego. Jednym z bardzo ważnych filarów rozwoju Uczelni określonym w Jej strategii jest poznawanie, analizowanie i implementacja do procesu kształcenia oraz szkolenia najlepszych rozwiązań z wiodących uczelni wojskowych na świecie.  Osiągnięciu tego celu ma służyć poszerzająca się nieustannie współpraca międzynarodowa z renomowanymi uczelniami wojskowymi z całego świata, realizacja projektów międzynarodowych, udział w międzynarodowych szkoleniach i ćwiczeniach oraz realizacja w Akademii wykładów gościnnych przez wybitnych zagranicznych naukowców i dowódców.

Do najważniejszych osiągnięć w tym obszarze należą:

 • nawiązanie współpracy oraz podpisanie dwustronnych porozumień z uczelniami amerykańskimi (US Military Academy West Point, University of North Georgia, University of Charleston oraz Virginia Military Institute), które skutkują wymianą wojskową i akademicką. Akademia zainicjowała także współpracę z Massachusetts Institute of Technology (MIT), celem której jest między innymi udział podchorążych w zawodach projektowych odbywających się między kadetami USMA West Point, a studentami MIT,
 • rozpoczęcie współpracy dwustronnej z Korea Military Academy ,
 • realizacja dwóch międzynarodowych projektów Partnerstwa Strategicznego, w których liderem była AWL („Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe - realizowany z uczelniami wojskowymi z Austrii, Czech, Węgier i Rumunii oraz „International Military Leadership Academy” - realizowany z akademiami wojskowymi z Portugalii i Grecji),
 • nawiązanie współpracy z kanadyjskim Royal Military College – Saint Jean, której celem jest wymiana studentów wojskowych,
 • rozwijanie współpracy z Akademią Wojskową im. Hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie.

Szeroka współpraca Akademii między innymi z US Military Academy West Point daje podchorążym możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wojskowych (przywódczych) w corocznych prestiżowych międzynarodowych zawodach użyteczno- bojowych Sandhurst organizowanych przez tę renomowaną uczelnię.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w 2019 roku odbył staż naukowy w United States Military Academy w West Point.

Rektor West Point

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA i Superintendent Akademii Wojskowej w West Point Lt Gen Darryl Williams

 

Akademia Wojsk Lądowych zainicjowała współpracę dwustronną z renomowaną uczelnią  National Defence Academy of Japan między innymi w celu wymiany studentów oraz wymiany doświadczeń w zakresie cybernetycznej.

Rektor Japonia

Spotkania ambasadora RP w Japonii Pawła Milewskiego z Ministrem Obrony Japonii Taro Kono w sprawie rozwijania współpracy w zakresie wymiany studentów pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych a National Defence Academy of Japan oraz wymiany doświadczeń w zakresie cybernetycznej. Wizyta Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych Narodowej Akademii Obrony i spotkanie z jej Prezydenta – dr. Ryosei Kokubun’a.

 

Akademia obecnie współpracuje z pięćdziesięcioma siedmioma prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta zaowocowała tym, że w studiach, praktykach i innych ścieżkach edukacyjnych i w ramach programu Erasmus + na przestrzeni czterech lat wzięło udział blisko stu podchorążych.

***

W ramach zakończonego już projektu Katedra ad hoc wykłady gościnne w Akademii prowadziło czternastu renomowanych europejskich i światowych naukowców, którzy przeprowadzili serie wykładów, seminariów oraz warsztatów dla kadry, słuchaczy i zaproszonych gości.

AWL3Akademia nawiązała i nieustannie rozszerza współpracę z armią Ukrainy. Dzięki tym kontaktom oficerowie, którzy brali udział w konflikcie na wschodzie swojego kraju są zapraszani do Uczelni w celu wygłaszania wykładów.  Oficerowie Ukraińscy prowadzący wykłady i prelekcje pomagają podchorążym poznać istotę współczesnego konfliktu hybrydowego, konfliktu, który może między innymi charakteryzować „trzecią wojnę światową minus”.

Kadra Akademii w procesie dydaktycznym wykorzystuje wiele nowoczesnych symulatorów i urządzeń treningowych pozyskiwanych między innymi w ramach PMT już od wielu lat.

Do najnowocześniejszych z nich zaliczają się:

  • System symulacji taktycznej PACAST,
  • System symulacji taktycznej  VBS 3,
  • Kompleksowy symulator taktyczny plzmot „ASTER”,
  • Urządzenie szkolno-treningowe ŚNIEŻNIK,
  • Laserowy symulator strzelań (LSS),
  • Symulator do szkolenia kierowców KTO Rosomak „JASKIER”,
  • Trenażer BESKID 2M/K (zmodernizowany),
  • Trenażer ORTLES 3M/Z,
  • Strzelnica kontenerowa,
  • Laboratorium przywództwa, które zostało wyposażone między innymi w nowoczesne urządzenie skaningowe diagnostyki termoregulacyjnej do badania procesów osobowościowych lidera oraz w okulograf do określania predyspozycji dowódcy w zakresie podejmowania decyzji,
  • Laboratorium zarządzania dronami w działaniach taktycznych,
  • Laboratorium szybkich napraw BDR (Battlefield Damage Repair),
  • Laboratorium RFID (identyfikacji radiowej).

baza2

Symulator taktyczny „ASTER” do szkolenia plutonu zmotoryzowanego

 

baza3

Symulator „JASKIER” do szkolenia kierowców Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK

 

baza4

Laserowy symulator strzelań (LSS)

 

baza5

Laboratorium zarządzania dronami w działaniach taktycznych

 

***

Uczelnia, która realizuje swoje ambitne cele w obszarze dydaktyki, nauki, wychowania i sportu musi być rozpoznawalna na świecie. Rozpoznawalność tę Akademii zapewnia dynamicznie rozwijające się od 2016 roku Wydawnictwo, które działa głównie w obszarze upowszechniania wyników badań naukowych.

AWL4W portfolio Wydawnictwa szczególne miejsce zajmują recenzowane czasopisma naukowe wydawane w otwartym dostępie takie jak: The Voice of Security Awareness – VoSA, Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych czy Scientific Journal of the Military University of Land Forces (SJMULF), które zostało beneficjentem programu wsparcia dla czasopism naukowych. Projekt realizowany jest w ramach pomocy de minimis przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie za publikację w SJMULF przysługuje aż dwadzieścia punktów dla autora. Ponadto czasopismo jest indeksowane w wielu prestiżowych zagranicznych bazach między innymi takich jak: DOAJ, ERIH Plus czy EBSCO. Tematyka oraz wysoki poziom atrakcyjności czytelniczej wydawanych publikacji spowodowały, to że tytuły ukazujące się nakładem wydawnictwa cieszą się nie tylko dużym zainteresowaniem wśród odbiorców krajowych i zagranicznych, ale również zostały docenione przez Komitet Ewaluacji Nauki i umieszczono je na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z osiemdziesięcioma punktami dla autorów za jedną publikację.

Wydawnictwo tym samym znalazło się wśród najbardziej prestiżowych w kraju i znajduje się w gronie między innymi takich jak wydawnictwa PAN, UW czy UJ.

***

Akademia Wojsk Lądowych jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla podchorążych i studentów w którym stwarza się warunki do rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań zarówno naukowych, sportowych jak i kulturalnych. Podchorążowie i studenci aktywnie korzystają z tych możliwości i samorealizują się, w następujących dziedzinach:

 • naukowej: historia, dyplomacja, ochrona zdrowia i życia ludzkiego, antyterroryzm, zarządzanie, przywództwo i logistyka,
 • sportowej: biegi długodystansowe, piłka siatkowa, piłka nożna oraz sztuki walki,
 • artystycznej: chór akademicki i zespół muzyczny akademickiego duszpasterstwa.

Od 2016 roku w Uczelni funkcjonuje czterdzieści uczelnianych organizacji studenckich, a w tym: jedenaście kół naukowych, trzynaście sekcji sportowych i szesnaście innych uczelnianych sekcji zainteresowań zrzeszając około tysiąca podchorążych i studentów studiów cywilnych.

AWL5Do najbardziej wyróżniających się organizacji studenckich zaliczyć można: Medyczne Cywilno - Wojskowe Koło Naukowe, Naukowe Koło Historii Wojen, Naukowe Koło Pamięci Narodowej, Sekcję Szkoleń Wysokogórskich, Chór Reprezentacyjny AWL, Grupę rekonstrukcyjna i Sekcję Działań Bojowych. Wspomniana Sekcja Działań Bojowych odniosła w bieżącym roku spektakularny sukces w ćwiczeniu patrolowym „Cambrian Patrol” organizowanym przez sześćdziesiąty przez The 160th Welsh Brigade w Brecon. W ćwiczeniu w którym brało udział ponad 130 zespołów z 34 krajów, reprezentacja Akademii zajęła drugie miejsce. Podchorążowie podkreślili swoje niezwykłe umiejętności podczas prestiżowych zawodów użyteczno-bojowych SANDHURST organizowanych przez Akademię Wojskową w West Point zajmując w ubiegłym roku czołową lokatę. Efekty zmiany orientacji na zwiększenie ilości zajęć praktycznych znalazły odzwierciedlenie między innymi w tym, że podchorążowie zajęli trzeci raz pierwsze miejsce w ramach rywalizacji plutonów areomobilnych w ZRP pokonując zawodowców z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Rywalizacja jest organizowana przez DGRSZ w celu oceny zdolności bojowej.

Stworzenie odpowiednich warunków i umiejętne wyzwolenie aktywności oraz kreatywności młodych ludzi sprawiło, że Akademia stała się tętniącym życiem miejscem na mapie akademickiego Wrocławia.

***

W uczelni wojskowej aktywność sportowa podchorążych, kadry i studentów odgrywa niezwykle ważną rolę nie tylko w obszarze osiągania wysokiego poziomu sprawności fizycznej ale także z powodu kształtowania silnych cech charakteru niezbędnych przyszłemu oficerowi. Jeden z filarów strategii rozwoju Akademii jest zorientowany na osiągnięcie maksymalnego poziomu sprawności fizycznej przez podchorążych, kadrę i studentów szczególnie w tych dyscyplinach, które przygotowują do funkcjonowania na współczesnym polu walki. W związku z tym szczególną rolę wśród uprawianych licznych dyscyplin sportu, walka w bliskim kontakcie odgrywa rolę kluczową. Jest ona bowiem postrzegana jako niezwykle przydatna w walce oraz jako dyscyplina mająca charakter interdyscyplinarny nie tylko sportowo, ale także integrująca kluczowe z żołnierskiego punku widzenia cechy charakteru.

Władze Uczelni kładą szczególny nacisk na tworzenie odpowiednich warunków dla aktywności sportowej podchorążych, kadry i studentów, które skutkują nie tylko wysokim poziomem sprawności fizycznej, ale są także źródłem licznych sukcesów nie tylko na miarę SZ RP, ale także NATO.

AWL6Reprezentacje Akademii w mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego za 2016 i 2017 rok zostały w klasyfikacji generalne sklasyfikowane na pierwszym miejscu. W 2018 roku było to miejsce drugie, a za 2019 rok ponownie pierwsze. Akademia od kilku już lat jest organizatorem mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie, a od 2019 roku jest organizatorem zawodów  „Walka w bliskim kontakcie o puchar Ministra Obrony Narodowej”. Podchorążowie Akademii odnoszą także liczne sukcesy w dyscyplinie, którą w sposób szczególny podobnie jak walka w bliskim kontakcie wspiera Rektor-Komendant, a mianowicie gra w szachy. Akademię Wojsk Lądowych na tegorocznym zawodach szachowych Wojska Polskiego reprezentował między innymi sierż. pchor. Kamil Cichy, który wywalczył Złoto. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miejsce w reprezentacji Wojska Polskiego, która weźmie udział w zawodach szachowych na szczeblu NATO.

***

Władze Akademii kładą duży nacisk na kształtowanie zaangażowanych patriotycznie postaw przyszłej młodej polskiej inteligencji. Postrzeganie aktywności dydaktycznej, sportowej, patriotycznej i kulturalnej oraz empatii podchorążych jako jedności, przyczynia się do osiągania zamierzonego efektu synergii edukacyjno-wychowawczej.

AWL7Działalność wychowawczą zorientowano na kształtowanie zaangażowanych postaw patriotycznych poprzez nawiązanie do historycznie ukształtowanego etosu żołnierskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz identyfikacji narodowej i kulturowej wśród podchorążych odbywa się poprzez formowanie więzi z ojczyzną. Działalność wychowawcza i kulturalna służy rozwijaniu u podchorążych poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny oraz poszerzeniu znajomości bogatego dziedzictwa kulturowego kraju, europy i świata. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej odbywa się poprzez tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z Ojczyzną przez uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Władze Akademii inspirują i wspierają liczne inicjatywy związane z działalnością charytatywną, prowadzoną we współpracy z duszpasterstwem wojskowym. Podchorążowie zrzeszeni w Duszpasterstwie Akademickim „Nieśmiertelni” aktywnie działają na rzecz potrzebujących organizując zbiórki charytatywne, np. Rodacy Bohaterom, Paczka dla Bohatera oraz cyklicznie odwiedzają podopiecznych Hospicjum Bonifratrów oraz Hospicjum dla Dzieci.

Podchorążowie, którzy samorealizują się w ramach tej działalności rozwijają jedną z najcenniejszych cech człowieka - empatię.

 

***

AWL8O poziomie empatii podchorążych świadczy wspierana przez Rektora-Komendanta niezwykła aktywność w ramach uczelnianego Koła Honorowego Krwiodawstwa. Podchorążowie oddali honorowo aż 542 litry najcenniejszego dla człowieka leku.

 

***

W 2016 roku Rektor-Komendant zainicjował szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury socjalnej, laboratoryjnej i szkoleniowej. Zainicjowane działania skutkują tym, że obecnie finalizowane są procesy przygotowujące kilkanaście inwestycji, które wejdą w proces realizacji.

JednAWL9ym z kluczowych obiektów, który wkracza w fazę realizacyjną (przetarg na wykonawstwo) jest nowa stołówki o pojemności w pełni dostosowanej do potrzeb zwiększających się stanów osobowych oraz obiekt, w którym będą mieściły się nowoczesne laboratoria. Na ukończeniu znajdują się dwa obiekty: dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb kwaterunkowych na ponad dwieście miejsc noclegowych i laboratorium nowych technologii.

Podjęto także działanie związane z odzyskaniem czterystu hektarów poligonu, oraz strzelnicy, które są niezbędne do zabezpieczenia szkolenia wojskowego podchorążych. W obszarze poprawy mobilności procesu kształcenia i szkolenia podchorążych, szczególnie w kwestii przemieszczanie się grup szkoleniowych do centrów szkolenia, na poligony oraz inne zajęcia terenowe dokonano znaczącej wymiany taboru transportowego. Obecnie Akademia dysponuje odnowioną w 45% flotą pojazdów.

O nieustannie rosnącym prestiżu Akademii świadczy duża liczba młodych ludzi interesujących się ofertą edukacyjną i w efekcie zabiegających o podjęcie studiów, postrzegając Uczelnię jako prestiżowy ośrodek akademicki. Od 2016 roku pomimo zwiększającej się liczbie miejsc na studiach wojskowych Uczelnia utrzymywała bardzo wysoki wśród uczelni wojskowych wskaźnik kandydatów na jedno miejsce. W bieżącym roku wskaźnik ten był najwyższy wśród uczelni wojskowych i wyniósł blisko pięciu kandydatów na jedno miejsce.b 104

Zarysowany w artykule progres rozwoju Akademii Wojsk Lądowych na przestrzeni niespełna czterech lat był możliwy dzięki wierze w potencjał intelektualny personelu, trafnie określonej strategii oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, regionalnej administracji rządowej i samorządowej, a także ciężkiej i konsekwentnej codziennej pracy. Z wiarą w nasze możliwości i na bazie dotychczasowych dokonań Akademia z pewnością w nieodległej perspektywie wyznaczy sobie nowe cele, już nie tylko na arenie europejskiej lecz światowej, bo po prostu Ją na to stać.

Tekst i zdjęcia: AWL

 

 

Back to top