WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 20-21.06.2016 w Trójmieście odbyła się II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, w której zarówno podchorążowie (szer. pchor. Klaudia Nowakowska vel Nesterowicz, kpr. pchor. Marcin Dymowski, st. kpr. pchor. Sebastian Lech) jak i studenci cywilni (Dominika Flak, Jakub Szyller), członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z opiekun koła dr Beata Zysiak-Christ brali udział.

Organizatorem spotkania naukowego była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,a samo wydarzenie towarzyszyło VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON i XIV Targom Balt-Military Expo 2016 w Gdańsku.

W dyskusji na temat bezpieczeństwa istotny jest przede wszystkim człowiek, a szczególnie jego wiedza na temat sytuacji, które mogą mu zagrażać i umiejętność radzenia sobie w ich obliczu.

Ważny jest również sposób przekazywania wiedzy, gdyż trudno tylko teoretycznie nauczyć się zachowywać bezpiecznie. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie powinno się zdobywać już od najmłodszych lat.

W myśl powyższego powstał projekt poświęcony dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w województwie dolnośląskim, podczas którego będą zgłębiać wiedzę z takich obszarów tematycznych, jak: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo w górach, bezpieczeństwo nad morzem, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc, a także numer alarmowy 112.

W dniu 10 czerwca z inicjatywy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów i młodych pracowników nauki pt. „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele dwóch kół naukowych naszej uczelni - Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego pod opieką dr Beaty Zysiak-Christ oraz Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pod opieką mjr dr Jarosława Stelmacha.

14 czerwca 2016 roku członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła naukowego na czele z opiekunem panią dr Beatą Zysiak-Christ zagościli w gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego we Wrocławiu. Celem wizyty było zaznajomienie młodzieży z zagrożeniami jakie w ostatnim czasie przyczyniają się do utraty zdrowia i życia. Jednymi z nich to zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi, które niejednokrotnie kończą się postrzałem, wybuchem ładunku czy ranami ciętymi. W efekcie powyższych działań dochodzi do krwotoków, które jak w przypadku ratownictwa taktycznego ale i też cywilnego są jednym ze zgonów, których można uniknąć.

W medycynie pola walki, w której żołnierz działa w trzech strefach, taktyczne działania mogą wspaniale wkomponować się również w.w sytuacje w warunkach cywilnych.

3 czerwca br. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się studencka konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe spojrzenie na problemy bezpieczeństwa”.

Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Bezpieczeństwa Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej we współpracy ze Studenckim Kołem Kryminologicznym „Causa mali” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Kołami Naukowymi „Badania operacyjne w bezpieczeństwie” oraz „Domena bezpieczeństwa” ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Nauczyciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie przeprowadzili szkolenie antyterrorystyczne dla kadry kierowniczej Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych płk dr Lesław Wełyczko, zwracając uwagę na aktualność tematyki będącej przedmiotem szkolenia, szczególnie w kontekście czekających nas wydarzeń o charakterze masowym (szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży).

W trakcie zajęć dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak przedstawiła zagadnienia związane ze zjawiskiem fundamentalizmu muzułmańskiego jako wyzwania dla porządku publicznego. Mjr dr inż. Jarosław Stelmach wygłosił wykłady o wieloaspektowości reagowania na zamachy terrorystyczne i założeniach procedowanej ustawy antyterrorystycznej.

 

W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 21.00 w 68 rocznicę stracenia rotmistrza Witolda PILECKIEGO przy bramie więzienia Mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca tego Bohatera. Po krótkim wspomnieniu o Niezłomnym modlitwę w Jego intencji oraz w intencji innych pomordowanych w tym więzieniu poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski. Następnie zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości brała również udział delegacja WSOWL.

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu „Kampania polska 1939”. Uroczystości tej przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych ppłk dr Marek PYTEL.

Finał konkursu odbył się w dniu 16 maja 2016 r. Jego organizatorem było Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. Komisja konkursowa składała się z trzech osób. Rolę przewodniczącego pełnił ppłk Krzysztof NOWACKI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali także kpt. Tomasz LANDMANN oraz kpt. Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpiecznik” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowali studencką konferencję naukową nt. „Bezpieczeństwo-wspólny cel”.

Konferencja była zwieńczeniem podjętej przed rokiem współpracy pomiędzy Kołami. Przedsięwzięcie rozpoczęło się prezentacją działalności Kół, a następnie w obecności ich opiekunów - kpt. dr hab. Barbary Kaczmarczyk i dr inż. Małgorzaty Biniak Pieróg, zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

W dniach 12-15 maja br. członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa, pod opieką por. dr. Zbigniewa Kuźniara, dr Marzeny Netczuk-Gwoździewicz oraz dr Marty Nowakowskiej, odbyli podróż studyjną do Gdyni.

Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie znaczenia Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz historii Gdyni.

Grupa licząca 23 osoby zapoznała się z tradycjami Akademii Marynarki Wojennej, jej zadaniami, strukturą, a także sprzętem i systemem szkoleniowym. Istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy z Naukowym Kołem Obronności Państwa Akademii Marynarki Wojennej.

W WSOWL odbyło się seminarium studenckie pt. „Zagrożenia psychologiczne w kontekście higieny psychicznej".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa we współpracy z Sekcją Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Seminarium otworzył Prorektor ds. dydaktyczno–naukowych WSOWL płk dr Lesław Wełyczko, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła oraz wagę podjętej tematyki seminaryjnej.

W dniach 26-29 kwietnia 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego przebywali w Ośrodku Szkoleniowym Wysoki Kamień. Celem pobytu była realizacja ujętego w planie przedsięwzięć wyjazdu metodyczno-szkoleniowego. Wyjazd stanowił ważny aspekt dydaktyczny. Tematyka wyjazdu obejmowała wykłady i ćwiczenia z zakres działań zespołowych na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ewakuacji w terenie górzystym i leśnym.

Podczas pierwszego wyjazdowego wieczoru odbyły się wykłady wprowadzające w plan działania. Tematami wykładów były, rodzaje, sposoby i techniki ratownictwa w warunkach górzystych i leśnych. Działania zespołowe i ewakuacja. Warunki bezpieczeństwa i klarowanie sprzętu potrzebnego do działań.

W dniach 14-15.2016 roku odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.” Inicjatorką cyklu konferencji jest dr Beata Zysiak – Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, która tegoroczną konferencję zorganizowała wspólnie z p.o. kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr n. med. Jackiem Smereką oraz dr n.med. Jackiem Kleszczyńskim z Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej. Duży wkład w tegoroczną konferencję miała również Dolnośląska Izba Lekarska oraz Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W komitecie organizacyjnym znajdowali się pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego UM – mgr Łukasz Iskrzycki oraz mgr Paweł Gawłowski a także mgr Marta Kwiatoń z NWSM a z Instytutu dowodzenia WSOWL kpt. Artur Zielichowski i kpt. Aleksander Ziemiński, którzy włączyli się w przygotowanie warsztatów.

Podchorążowie oraz studenci cywilni z Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pod opieką mjr. dr. inż. Jarosława Stelmacha odwiedzili Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Dzięki uprzejmości pracowników Ośrodka członkowie NKBiSM mieli okazję przekonać się, jak wygląda szkolenie Strażników Granicznych. Na początku wizyty studenci wzięli udział w wykładach prowadzonych przez funkcjonariuszy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zakładu Zabezpieczenia Działań. Przybliżono zadania i strukturę SG, jej miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego, a także główne zadania i cele statutowe, realizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych.

Edukacja z pierwszej pomocy to jeden z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa, którym od roku zajmują się członkowie Medycznego Cywilno – Wojskowego koła naukowego. Kolejni uczniowie z sześciu klas w SSP 72 we Wrocławiu w dniu 08.04.2016 zostało przeszkolonych z podstaw pierwszej pomocy. Uczniowie klas młodszych odbyli szkolenie z zakresu umiejętności nawiązywania kontaktu z poszkodowanym, udrażniania dróg oddechowych, sprawdzania oddechu oraz wykręcenia numeru 112 w celu zapewnienia specjalistycznej pomocy. Maluchy świetnie radziły sobie podczas układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz opatrywania ran przy użyciu bandaża.

Wyzwania współczesnej medycyny taktycznej i ratunkowej, procedury, standardy i algorytmy postępowania były przewodnim tematem IV Międzynarodowych Warsztatów Medycyny Pola Walki odbywających się w dniach 05-06.04.2016 roku w WCKM w Łodzi. Członkowie (plut. pchor. Andrzej WYSOCZAŃSKI, plut. pchor. Alicja WYSOCKA, kpr. pchor. Marcin DYMOWSKI , kpr. pchor. Marcin KOZŁOWSKI, kpr. pchor. Patryk DZIUBA , szer. pchor. Bruno SKRZYNIARZ, plut. pchor. Zosia WISZNIEWSKA) medycznego cywilno – wojskowego koła naukowego wraz z opiekun dr Beatą Zysiak – Christ brali czynny udział w dwudniowych warsztatach. Gośćmi tegorocznych warsztatów byli przedstawiciele ważnych instytucji, jak np.: Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, przedstawiciele instytucji medycznych, oraz personel medyczny Stanów Zjednoczonych, Kanady.

Studenci z Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa oraz z Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych uczestniczyli w konferencji pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych".

Konferencja odbyła się na Unwersytecie Śląskim w Katowicach przy współpracy Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego UŚ.

- Podczas konferencji występowali przedstawiciele służb zajmujących się ratownictwem medycznym i zarządzaniem kryzysowym m.in.: Policji, GOPR, WOPR, PSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego – mówi dr Marzenia Netczuk–Gwoździewicz.

Sześć Kół Naukowych z różnych uczelni zorganizowało studencką konferencję naukową pt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa teoria- praktyka-edukacja”.

Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa przedstawiali przedstawiciele: Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

Z ramienia WSOWL współorganizatorem konferencji było Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

W Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL odbyło się posiedzenie Rady Programowej (RP WNoB).

Głównym zadaniem RP WNoB było uzyskanie opinii na temat efektów kształcenia i ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych - podmiotów reprezentujących pracodawców: praktyków z przemysłu, biznesu, jednostek administracji publicznej i samorządowej, jednostek oraz instytucji wojskowych, z którymi Wydział Nauk o Bezpieczeństwie współpracuje od wielu lat.

W trakcie pierwszej części spotkania mjr dr Paweł Wasilewski, mjr dr Robert Pich i mjr mgr Robert Szandrocho przedstawili specyfikę i uwarunkowania formalno-prawne procesu kształcenia, a także główne założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. W trakcie obrad powołano sekretarza - dr Marzenę Netczuk-Gwoździewicz, której zadaniem było przygotowanie danych do opracowania stosownej uchwały Rady Wydziału, uwzględniającej wnioski i zalecenia wypracowane w trakcie obrad.

W dniach 11-13 marca 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z członkami Naukowego Koła Ratownictwa Specjalistycznego UM z Wrocławiu brali udział w dwudniowym szkoleniu lawinowym z TOPR-em w Zakopanem. W piątkowy wieczór po dotarciu do Zakopanego, został przedstawiony program oraz instruktaż całego szkolenia. Odbył się pierwszy wprowadzający wykład na temat lawin i prowadzenia akcji ratowniczej po ich zejściu oraz nauka określania współczynnika lawinowego. Wykład poprowadził ratownik TOPR, paramedyk, żołnierz misji w Afganistanie i Iraku, instruktor Wojskowego Ośrodka Szkoleniowego w Zakopanem Paweł Jankowski.

1 marca 2016 r., z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się eliminacje konkursu wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych zorganizowanego przez Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. W eliminacjach wzięli udział studenci, zarówno cywilni jak i podchorążowie naszej Uczelni. 3 marca odbył się uroczysty finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników eliminacji. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Rektorowi-Komendantowi WSOWL – płk. dr. hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE przez ppłk. dr. Krzysztofa NOWACKIEGO. Rektor-Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę święta Żołnierzy Wyklętych, a także to, jak ważna jest pamięć o Tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

Na podstawie dorobku naukowego i pozytywnych opinii recenzentów oraz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki kpt. dr Barbara Kaczmarczyk z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i dr Marian Żuber z Instytutu Dowodzenia uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.

Został on nadany Uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej z dnia 26 lutego 2016 roku.

W dniu 23.02.2016r. w murach Naszej Uczelni odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych z cyklu „RATOWNICTWO DLA KAŻDEGO. Tym razem tematyką przewodnią była Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne.

Przedsięwzięcie, które skierowane było do studentów wojskowych i cywilnych pasjonujących się tematyką z zakresu TCCC, cieszyło się dużym zainteresowaniem organizacji proobronnych i słuchaczy z innych uczelni. Gośćmi byli studenci Uniwersytety Medycznego, Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej z Wrocławia, członkowie Stowarzyszenia Orląt Lwowskich Armii Krajowej z Kielc, członkowie Ranger Survival Club z Gliwic, ratownicy medyczni z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

 

Studenci III roku kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa wzięli udział w ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach przedmiotu Ochrona Radiologiczna z Elementami Radiometrii.

- Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej studenci zmierzyli się z praktyką, a ściślej mówiąc - przeprowadzali odpowiednie badania eksperymentalne. Musieli oni zastosować pojęcia analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego oraz zbadać czy zasada ALARA jest prawdziwa.

To cykl wykładów i warsztatów otwartych organizowanych od zeszłego roku przez Medyczne Cywilno - Wojskowe Koło Naukowe.

Prelegentami zbliżających się wykładów będą specjaliści, wykładowcy, uczestnicy Misji. Warsztaty zostaną przygotowane i przeprowadzone przez wspaniale przygotowanych studentów WSOWL.

Tomasz Sanak - ratownik medyczny z Afganistanu, Wykładowca Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i Pedagogicznym w Krakowie z zakresu ratownictwa i zabezpieczenia medycznego sytuacji kryzysowych.

Dzisiaj około 8.15 policjanci wykonujący patrol pieszy na ul. Orzechowej zauważyli samochód z ujadającym psem zamkniętym w środku. Podczas wykonywania oględzin zostali ostrzelani z okna bloku mieszkalnego. Jeden z policjantów został postrzelony w brzuch. Teren wokół miejsca zdarzenia został wstępnie zabezpieczony. Na miejsce zostały skierowane siły i środki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przybyli na miejsce policjanci po zorganizowaniu sztabu dowódcy operacji policyjnej oraz zespołu policyjnych negocjatorów, otrzymali zadanie zatrzymania sprawcy zdarzenia, z zachowaniem bezpieczeństwa dla osób postronnych i policjantów. Ponadto mieli zebrać informacje na temat ilości osób w mieszkaniu, danych i motywu sprawcy oraz posiadanej broni lub materiałów niebezpiecznych.

W dniu 30 stycznia 2015 roku studenci Medycznego Cywilno – Wojskowego Koła Naukowego podczas spotkania z przedstawicielami Koła Naukowego Ratownictwa Specjalistycznego z Uniwersytetu Medycznego omawiali możliwości współpracy.

Dyskusje dotyczyły wymiany doświadczeń podczas wspólnych szkoleń i warsztatów, organizacji wykładów i warsztatów otwartych oraz prowadzenie badań naukowych pozwalających wypełnić lukę w tematykach związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem cywilno – wojskowym. W spotkaniu oprócz przedstawicieli kół brali udział ich opiekunowie oraz kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego UM dr n. med. Jacek Smereka.

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa zorganizowało w Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy wykłady otwarte na temat zagrożeń dotyczących młodzieży, a także trybu postępowania w sytuacji ich wystąpienia.

W trakcie prelekcji poruszono kwestie zasadności stosowania numeru alarmowego 112. Ponad 200 gimnazjalistów uczestniczących w wykładzie, otrzymało materiały informacyjne na temat poprawności zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112, które zostały udostępnione członkom NKEiPB przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.
W trakcie spotkania dyskutowano na temat poruszanych zagadnień, a szczególnie: skupiono się na negatywnych zachowaniach w grupie, stalkingu, manipulacji przez członków grupy, koniczności edukacji dla bezpieczeństwa.

12 stycznia br. Naukowe Koło Bezpieczeństwa Społecznego WSOWL i Akademickie Koło Naukowe Security&Society Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowały I Naukowe Seminarium Kół Studenckich.

W dniu 16.12.2015 dr Beata Zysiak-Christ wraz z członkami naukowego koła przygotowała zajęcia dla uczestników kursu proobronnego. Ćwiczenia, miały na celu doskonalenie poznanych wcześniej zasad z indywidualnych i zespołowych działań ratowniczych oraz taktyki wojskowej.

Stworzone bardzo realistycznie urazy, na które narażeni są żołnierze podczas działań bojowych oraz wprowadzone efekty akustyczne, sprawiły, że stres był widoczny u większości ćwiczących. Analiza działań i popełniane błędy pokazały jak ważnym jest ćwiczenie tych elementów aby opanowywać stres. Przekonały też o istotności współdziałania i komunikacji pomiędzy żołnierzami.

W dniu 12 grudnia w ramach współpracy studenci Medycznego Cywilno Wojskowego Koła Naukowego wraz z członkami Studenckiego Koła Ratownictwa Specjalistycznego Uniwersytetu Medycznego ćwiczyli ewakuacje poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych. Ćwiczenia odbywały się w budynku, w którym z poddasza zespoły musiały ewakuować osoby ze zmiażdżonymi, połamanymi kończynami, z ranami postrzałowymi, porażonych prądem, osoby pobite, poszkodowanych z ranami kłutymi, z ciałami obcymi w ciele itp.

Każda grupa miała do dyspozycji specjalistyczny oraz prowizoryczny sprzęt, począwszy od deski ratowniczej po sked lub płachtę ratowniczą.

W dniu 11.12.2015 członkowie koła Naukowego Medycznego Cywilno – Wojskowego przeszkolili z elementów pierwszej pomocy, kolejnych 48 uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 we Wrocławiu.

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej zaangażowani w każde ćwiczenie posiedli umiejętność sprawdzania funkcji życiowych, przekładania poszkodowanego do pozycji bezpiecznej, powiadamiania operatora po wykręceniu numeru 112 oraz sposobów i zasad bandażowania.

Zachwyt nauczycielek obserwujących zaangażowanie i skupienie swoich uczniów był nad wyraz duży. 

Okres przedświąteczny to czas, w którym dokonuje się rozliczeń i podsumowań.

W grudniu rozstrzygnięto konkurs na fraszkę o naukowej działalności studenckiej ogłoszony w czasie majowej konferencji w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej dla jej uczestników.

Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa zdobyło wyróżnienie w tym konkursie.

W związku z tym, że konkurs ten dotyczył małej formy literackiej zostaliśmy wyróżnieni pucharkiem i dyplomikiem.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa wdrożyli autorski Projekt dotyczący edukacji i promocji bezpieczeństwa.

Jego celem jest zweryfikowanie wiedzy na temat zagrożeń, a także doskonalenia umiejętności podczas ich występowania.

Projekt został rozpoczęty w Przedszkolu Publicznym w Pęgowie, gdzie studenci w pierwszej kolejności zapoznali dzieci z możliwościami wystąpienia zagrożeń, ich konsekwencjami, a także z trybem postępowania na taką okoliczność. Fazą końcową zajęć była niezapowiedziana ewakuacja, w której uczestniczyły dzieci wraz z personelem.

Już po raz trzeci studenci Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa zorganizowali zbiórkę na rzecz akcji „Otwórz serce - może ktoś go potrzebuje".

Zbiórka przeprowadzona na terenie WSOWL ma na celu obdarowaniu najbardziej potrzebujących dzieci.

W ramach akcji studenci odwiedzili podopiecznych wrocławskich placówek: Fundację Tobiaszków, gdzie wręczyli 40 paczek, a także Wroclawskie Centrum Opieki i Wychowania – 159 paczek.
To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

W dniu 20 listopada br. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się II Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo Personalne a Bezpieczeństwo Strukturalne. Ochrona Zdrowia i Życia Podstawą Bezpieczeństwa Osoby".

Konferencja zorganizowana była przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie przy współpracy Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.

Udział w konferencji wzięło Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W dniu 01.12.2015r. w murach Naszej Uczelni odbyły się wykłady i warsztaty otwarte z cyklu „RATOWNICTWO DLA KAŻDEGO – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, defibrylacja".

Inicjatorami i organizatorami wykładów-warsztatów, była Pani dr Beata Zysiak-Christ wraz z członkami Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego (MCWKN). Przedsięwzięcie było skierowane do studentów i pracowników Naszej Uczelni, którzy licznie przybyli na salę wykładową. Uczestnikami i prelegentami byli również studenci Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia.

Większość przybyłych studentów była z wydziału ratownictwa medycznego z którymi w ramach wymiany doświadczeń, koło naukowe współpracuje.

Dnia 27.11.2015 członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego rozpoczęli w szkołach cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnikami szkolenia tym razem byli uczniowie usportowionych, pierwszych klas sportowych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72 we Wrocławiu. Zostało przeszkolonych 52 uczniów. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami wzywania pomocy, nawiązywania kontaktu z poszkodowanym, sprawdzania oddechu. Uczniowie wspaniale angażowali się podczas wykonywania czynności układania poszkodowanego (pozoranta) w pozycji bezpiecznej. Pomimo dużo większej masy ciała pozoranta (studenta) okazało się, że dzieci w wieku 6 i 7 lat doskonale sobie radzą z wykonaniem tej czynności.

 

Back to top