WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, profesor AWL wraz z płk. dr. Marcinem Liberackim - Zastępcą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON i prof. dr. hab. Zdzisławem Winnickim - Dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. Ukrainy, Francji, Turcji i Ruandy oraz ludzie nauki z naszej Uczelni.

Myślą przewodnią tegorocznej konferencji z cyklu Społeczeństwo a wojna było współczesna Europa, kolebka cywilizacji zachodniej, postrzegana przez pryzmat konfliktu kultur, antagonizmów i konfrontacji starego ładu z nowym porządkiem, powstającym w zatrważającym tempie na naszych oczach i burzącym dorobek kulturowy całych pokoleń. Przedmiotem rozważań tegorocznych obrad był problem ekspansji uchodźców i imigrantów na Stary Kontynent widziany nie tylko z perspektywy skali, ale i z perspektywy etiologii zjawiska oraz jego skutków dla Europy.

W trakcie wystąpień prelegenci poruszali problematykę bezpieczeństwa, które warunkuje wszystkie inne aspekty życia społecznego każdego państwa. Zwracano uwagę na celowość procesów migracyjnych, które zachodzą na świecie, wyglądających na zaplanowaną akcję. - Nie jest przypadkiem, że nagle w jakiejś części świata milion ludzi porzuca wszystko i maszeruje w jakimś kierunku – argumentował prof. dr hab. Zdzisław Winnicki, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodał jednocześnie, że coraz więcej dowodów wskazuje na to, że proces ten został przez kogoś wymyślony, bardzo dobrze zaplanowany i w chwili obecnej jest skutecznie realizowany.

Przybycie do Europy tak wielu młodych ludzi, odmiennych kulturowo od rdzennych mieszkańców kontynentu, z nie do końca znanych nam jeszcze powodów, powinno zainteresować nie tylko władze państwowe, które mają skuteczne narzędzia monitorowania migrantów ale również nas - świat nauki - zajmujących się dziedziną stosunków międzynarodowych i metodologią zjawisk społecznych zaznaczył wrocławski naukowiec. - Chodzi o wypracowanie rozwiązania ważnego problemu migracji - dodał.

Bardzo ciekawie do sprawy migracji odniósł się prof. dr hab. Bruno Drwęski z Departamentu Europy Środkowo-Wschodniej paryskiej Sorbony. Polak z pochodzenia, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwrócił uwagę prelegentów na różnice w podejściu do problemu migracji pomiędzy krajami europejskimi. Wynika to z doświadczeń historycznych oraz względów kulturowych. – Uważam, że migracje różnią się od siebie. Są migracje z krajów, które miały porównywalną historię, i z krajów pozaeuropejskich, co obserwujemy obecnie, mających zupełnie inne doświadczenia historyczne. Nie może więc dziwić, że do każdej z nich podejście społeczeństwa europejskiego jest inne – przyznał prof. Drwęski. Przestrzegał jednocześnie, że różnice w nastawieniu do migracji pomiędzy społeczeństwami Europy Wschodniej i Zachodniej wynikające m.in. z warunków życia, nie mogą być pretekstem do negatywnego nastawienia do ludzi szukających na naszym kontynencie pomocy.

Ppłk dr Marek Bodziany, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Publicznego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL, podsumowując konferencję naukową zwrócił uwagę na fakt, że zagadnienia poruszane podczas niej będą obszernie omawiane podczas wykładów z przedmiotów: kulturowe aspekty bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczne i socjologia bezpieczeństwa, podczas których nasi studenci uzyskają większy zasób wiedzy niż tylko ten, który zdobywają z mediów.

Wygłoszone w trakcie konferencji prelekcje zostaną później opublikowane w monografii, a także na łamach czasopism naukowych, m.in. „Wschodnioznawstwo” i „Doctrina”, a także w zeszytach naukowych wydawanych w AWL.

 

 

Back to top