WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

Eksperci, którymi byli zarówno przedsiębiorcy, politycy, jak również naukowcy z kraju i zagranicy, poddali w dyskusję kwestie związane z zasadnością dalszego importu ropy naftowej oraz gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, zmiany jakich można spodziewać się w sektorze elektroenergetyki, biorąc pod uwagę założenia pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz szanse i wyzwania, jakie niesie ze sobą wprowadzenie powszechnego dostępu do elektromobilności i gazomobliności.

Drugiego dnia konferencji odbyła się Ogólnopolska Debata Studencka, której tematem przewodnim było pięć filarów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Przedstawiciele Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa prezentowali owe filary w kontekście Republiki Węgierskiej. Pozostałe drużyny uczestniczące w debacie prezentowały stanowisko Polski i Holandii. Studenci podejmując wyzwanie porównania trzech wymienionych państw, wykazywali zależności występujące w systemie energetyki państw europejskich oraz różnice, które stanowią wyzwania dla dalszego rozwoju i współpracy wewnątrz Europy, uwzględniając przy tym udział państw pozaeuropejskich, będących kluczowymi partnerami gospodarczymi.

Możliwość zapoznania się z wiedzą i poglądami osób na co dzień zajmujących najważniejsze stanowiska w sektorze energii, poszerzyła horyzonty studentów i rozbudziła w nich zainteresowanie tą tematyką, co było jednym z celów całego przedsięwzięcia.

Autor tekstu: lic. Marlena Dąbrowska

Zdjęcia: Politechnika Rzeszowska

 

Back to top