WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 20-23.03.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym „ Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką procedury MARCH(E) oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich.

W pierwszym dniu odbyły się panele wykładowe. Celem ich było omówienie podstawowych zagadnień dotyczących medycyny pola walki. Przeanalizowane zostały trzy fazy z zakresu TCCC oraz procedury postępowania w poszczególnych sytuacjach. Przekazana wiedza pozwoliła nowym członkom koła na zaznajomienie się zakresem określonych czynności każdej ze stref.

Studenci i podchorążowie koła naukowego dowiedzieli się, że w pierwszej fazie (Care Under Fire), najważniejszym celem jest wykonanie zadania bojowego, a w drugiej dopiero kolejności pomoc rannemu żołnierzowi. Natomiast faza druga (Tactical Field Care), która nazywana jest względnie bezpieczną, przeznaczona jest do wykonywania czynności ratunkowych. Została ona omówiona w sposób szczegółowy z uwzględnieniem najistotniejszych czynności jakie należy wykonać. Podczas omawiania trzeciej fazy (Tactical Evacuation Care), nazywanej postępowanie w czasie ewakuacji, przedstawione zostały procedury dotyczące transportu poszkodowanego z pola walki.

Kolejny dzień przeznaczony był na zapoznanie się z dalszymi etapami procedury MARCH(E). Po omówionym i przedstawionym przez prowadzącego elemencie, zadaniem studentów i podchorążych było ćwiczenie poszczególnych części. Należały do nich: zakładanie opasek uciskowych, aplikacja rurki nosowo-gardłowej, „pakowanie” ran oraz rozpoznanie objawów i postępowanie w przypadku wstrząsu hipowolemicznego.

Uczestnicy nauczani byli sposobów eliminowania trzech głównych przyczyn zgonów na polu walki takich jak: krwotoki, niedrożne drogi oddechowe, odma prężna.

Ćwiczenia pozwoliły na uczenie się sposobów tamowania masywnych krwotoków, udrażniania dróg oddechowych i odbarczania odmy prężnej. Istotą ćwiczeń było również zapoznanie się ze schematem postępowania LOC-ABC-TX, składającym się elementów określania stopnia świadomości według skali AVPU, sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych oraz sposobów sprawdzania skuteczności założonych wcześniej opatrunków.

Ważny elementem nauczania było również zapoznanie uczestników z przyrządowym i bezprzyrządowym zapewnieniem komfortu cieplnego rannemu oraz jego szybką ewakuacją. Podczas trzeciego dnia pobytu członkowie koła zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły. Elementy działań polegały na drużynowym wykonywaniu pełnego zakresu procedur algorytmu MARCH(E). Stanowiło to przygotowanie do wewnętrznego egzaminu. Działania podczas symulowanych scenariuszy zdarzeń, pozwoliły na lepsze przyswojenie wiedzy, doskonalenie wszystkich poznanych elementów oraz umiejętności podejmowania słusznych decyzji w postępowaniu.

Ostatni dzień uczestnicy, rozpoczęli od egzaminu teoretycznego zawierającego pytania dotyczące poznanych wcześniej zagadnień. Po pozytywnie zaliczonym teście, przystąpiono do części praktycznej. Każdy występował w roli ratownika pola walki, mierząc się z przedstawioną mu sytuacją taktyczną.

Wiele godzin poświęconych ćwiczeniom zaowocowało wysoką zdawalnością egzaminu. Odbycie szkolenia pozwoli większej ilości członków koła na angażowanie się w działalność edukacyjną i naukową.

Oprócz intensywnego wewnętrznego szkolenia członkowie koła opracowali materiały dydaktyczne na potrzeby organizowanych warsztatów dla uczniów szkół średnich, które zaplanowane są na najbliższe miesiące. Przygotowane zostały broszury, które będą stanowiły element edukacyjny podczas prowadzonych warsztatów.

 

Back to top