WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W WSOWL odbyło się seminarium studenckie pt. „Zagrożenia psychologiczne w kontekście higieny psychicznej".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa we współpracy z Sekcją Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Seminarium otworzył Prorektor ds. dydaktyczno–naukowych WSOWL płk dr Lesław Wełyczko, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła oraz wagę podjętej tematyki seminaryjnej.

Panel ekspercki rozpoczęła dr Alicja Bukowska z Uniwersytetu SWPS opisując zagadnienie „Współczesny żołnierz – zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego”.

Następnie dr Marzena Netczuk–Gwoździewicz z WSOWL dokonała analizy procesu uzależnienia w dwóch aspektach – grzechu i choroby.

Panel studencki rozpoczęła Aleksandra Wojtysiak omawiając współczesne zaburzenia osobowości na przykładzie psychopatii. Kolejną prelegentką była Anna Parys, która przedstawiła skutki oddziaływania stresu oraz metody radzenia sobie z tym problemem.

Na zakończenie panelu studenckiego st. szer. pchor. mgr Adam Kołcz z 3 kompanii szkolnej, zaprezentował zjawisko przeładowania informacyjnego w siłach zbrojnych oraz zagrożenia związane z tym zjawiskiem. Referatem podsumowującym seminarium było wystąpienie plut. pchor. inż. Krzysztofa Sladka z 2 kompanii szkolnej, który zapoznał słuchaczy z metodami zapobiegania PTSD na współczesnym polu walki.

Z uwagi na duże zaintersowanie środowiska studenckiego planowe są kolejne spotkania seminaryjne m.in. z obszaru higieny psychicznej.

zdjęcia: WSOWL, st. szer. pchor. Adam Kołcz, Aleksandra Pawlik

 

Back to top