WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 14-15.2016 roku odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.” Inicjatorką cyklu konferencji jest dr Beata Zysiak – Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, która tegoroczną konferencję zorganizowała wspólnie z p.o. kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr n. med. Jackiem Smereką oraz dr n.med. Jackiem Kleszczyńskim z Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej. Duży wkład w tegoroczną konferencję miała również Dolnośląska Izba Lekarska oraz Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W komitecie organizacyjnym znajdowali się pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego UM – mgr Łukasz Iskrzycki oraz mgr Paweł Gawłowski a także mgr Marta Kwiatoń z NWSM a z Instytutu dowodzenia WSOWL kpt. Artur Zielichowski i kpt. Aleksander Ziemiński, którzy włączyli się w przygotowanie warsztatów.

Głównymi celami konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu medycyny ratunkowej cywilnej i wojskowej oraz pokazanie zakresu działań i funkcjonowania organizacji, które współpracują z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Istotnym elementem konferencji była integracja środowisk oraz przedstawienie problemów, z jakimi borykają się poszczególne organizacje w celu znalezienia rozwiązań i wypracowania wspólnej koncepcji działań.

System bezpieczeństwa wewnętrznego danego państwa zależy od wielu okoliczności, między innymi od tradycji, ustroju politycznego, struktury terytorialnej i systemu rządów. Konkretny kształt systemu uzależniony jest również od specyfiki i nasilenia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, które występują w poszczególnych państwach i które wpływają na bezpieczeństwo obywateli, a także od stanu i zasad funkcjonowania służb ratowniczych, które mają go zapewnić.

Wymiana doświadczeń, podczas konferencji ma szanse wpłynąć na szybsze zabezpieczanie życia i zdrowia obywateli oraz poprawę rozwiązań, które wpłyną na funkcjonowanie całego systemu ratownictwa. Wymiana doświadczeń lekarzy i ratowników stanowiących cenne źródło wiedzy ma szansę skutkować poprawą działań w zakresie ratownictwa.

Konferencję otworzyli: Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. n.med. Marek Ziętek, z ramienia Rektora- Komendanta WSOWL prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar, Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Profesor dr hab. Aleksander Koll, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr n.med. Paweł Wróblewski oraz Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Wincenty Mazurec.

W pierwszym dniu konferencji wykłady odbywały się w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, a prelegentami byli doświadczeni lekarze, ratownicy medyczni, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, służb oraz organizacji ratowniczych między innymi GOPR, WOPR, RWR. Wykłady rozpoczął prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała (kierownik II Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz anestezjolog Polskiego Kontyngentu w Afganistanie), który w sposób niezwykle ciekawy i przystępny przedstawił problematykę zapewnienia drożności dróg oddechowych w warunkach taktycznych oraz sposoby ich rozwiązania. Pani dr hab. n. med. Dorota Zyśko (Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu oraz ordynator SOR USK we Wrocławiu) omówiła ważne praktycznie najważniejsze kwestie analizy zapisu EKG w warunkach ratunkowych zaś prof. dr hab. n.med. Jacek Gajek z Katedry i Kliniki Kardiologii UM we Wrocławiu przedstawił najnowsze zalecenia dotyczące terapii zaburzeń rytmu serca. Pani prof. dr hab.n.med. Alicja Kędzia z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i NWSM omówiła pułapki diagnostyczne w neurologii, a konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej dr n.med. Janusz Sokołowski przedstawił postępowanie na etapie SOR z pacjentami z nagłymi stanami zagrożeń w neurologii. Dr n.med. Adam Domanasiewicz z UM we Wrocławiu wygłosił dwa niezwykle cenne wykłady odnoszące się do aktualnego zgodnego z wytycznymi i praktyką kliniczną postępowania w przypadku odmrożeń oraz amputacji kończyn, dr n.med. Marek Sehn przedstawił zasady wstępnej intensywnej terapii u pacjentów na etapie SOR, a dr n.med. Jacek Smereka najnowsze wytyczne resuscytacji ERC 2015.

Równie cennym źródłem wiedzy były porywające wykłady mgr Tomasza Sanaka (Zakład Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy), który przedstawił doświadczenia zdobyte na misjach w Afganistanie przedstawiając taktyczno-bojową opiekę nad poszkodowanym (TCCC) i wskazania do ich zastosowania.

St. str. dr Wojciech Kopacki przedstawił zakres działalności KSRG jako podmiotu wspierającego system PRM, Sławomir Czubak (w-c prezes Wielkopolskiego WOPR) omówił problemy jakie nastąpiły w WOPR po zmianach jakie nastąpiły po wejściu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zaś mgr Łukasz Iskrzycki z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu omówił alternatywne sposoby ewakuacji z wody.

Możliwość wykorzystania kamizelki K.E.D. przez cywilne i mundurowe służby ratownicze omówił mgr Paweł Gawłowski z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu. Zawody w ratownictwie jako element kształtowania warsztatu ratowniczego omówił dr Andrzej Nabzdyk z IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Niezwykle ciekawą była sesja poświęcona psychologii akcji ratunkowej z wykładami dr Agnieszki Wlazło i mgr Marty Kwiatoń (NWSM). Prognozy i ostrzeżenia przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi jako podstawa działań systemów ratowniczych omówił prof. dr hab. Piotr Kowalczak (PAN).

Wykłady były okazją do wielu dyskusji i wymiany poglądów i były niezmiernie istotne z punktu widzenia praktyki w ratownictwie medycznym.

Podczas drugiego dnia konferencji, od porannych godzin do późnego popołudnia na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych odbywały się warsztaty, w których ze 130 zapisanych, czynny udział wzięło aż 98 uczestników. Ci, którzy nie przygotowali się do działań byli obserwatorami. Czynni uczestnicy podzieleni na 13 zespołów mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć działania ratownicze na wielu płaszczyznach. Na 13 stanowiskach zaprezentowało się Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu proponując ćwiczenia z odbarczania odmy prężnej, GOPR (Grupa Karkonoska), pokazała różne metody ewakuacji w warunkach górskich, RWR Oddział Wrocław nauczał alternatywnych metody ewakuacji z wody poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, PSP przedstawiła narzędzia wykorzystywane w ratownictwie technicznym, PCK przeprowadziła symulacje w których uczestnicy uczyli się postępowania w zdarzeniach masowych, OSP- zorganizowała akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem psów ratowniczych, przedstawiciel firmy Laerdal nauczał wykonywania przedszpitalnego RKO z wykorzystaniem AED, dr Marek Brodzki z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu nauczał wykorzystania zbierako- deski jako alternatywnego przyrządu do ewakuacji. Dziekan Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego Tomasz Kulpok – Bagiński wraz z Grzegorzem Majzel zaprezentowali sposoby zabezpieczenia i transportu poszkodowanego żołnierza (nosze Talon II, nosze ewakuacyjne Rolowane Military Streatcher – produkcji angielskiej) oraz przy pomocy Mobilnego Centrum Symulacji Medycznej zorganizowali działania z zakresu ALS oraz ćwiczenia z wykonania wkłuć doszpikowych (BIG). Członkowie medycznego cywilno – wojskowego koła naukowego WSOWL, którego opiekunem jest dr Beata Zysiak-Christ, nauczali wykonywania badania urazowego oraz zakładania stazy taktycznej. Członkowie Sekcji Działań Połączonych wraz z kpt. Aleksandrem Ziemińskim oraz kpt. Arturem Zielichowskim z Instytutu Dowodzenia WSOWL przeprowadzili ćwiczenia z użycia broni jako zabezpieczenia ratownika i poszkodowanego. Ćwiczący mieli za zadanie osłaniać swojego członka grupy podczas działań ewakuacyjnych poszkodowanego z zadymionego terenu. Elementem atrakcyjnym dla uczestników była możliwość strzelania do celu przy pomocy broni Beryl ASG.

Wszystkie stanowiska cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła frekwencja i zaangażowanie uczestników. Organizatorzy planują kolejną konferencję w następnym roku – 2017 i mają nadzieję na jeszcze większą frekwencję, tak jak dotychczas duże zaangażowanie wykładowców oraz kolejne jeszcze lepsze warsztaty i ćwiczenia.

Informacje o kolejnej konferencji z cyklu „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” ukażą się już niedługo.


 

Back to top