WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL odbyło się posiedzenie Rady Programowej (RP WNoB).

Głównym zadaniem RP WNoB było uzyskanie opinii na temat efektów kształcenia i ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych - podmiotów reprezentujących pracodawców: praktyków z przemysłu, biznesu, jednostek administracji publicznej i samorządowej, jednostek oraz instytucji wojskowych, z którymi Wydział Nauk o Bezpieczeństwie współpracuje od wielu lat.

W trakcie pierwszej części spotkania mjr dr Paweł Wasilewski, mjr dr Robert Pich i mjr mgr Robert Szandrocho przedstawili specyfikę i uwarunkowania formalno-prawne procesu kształcenia, a także główne założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. W trakcie obrad powołano sekretarza - dr Marzenę Netczuk-Gwoździewicz, której zadaniem było przygotowanie danych do opracowania stosownej uchwały Rady Wydziału, uwzględniającej wnioski i zalecenia wypracowane w trakcie obrad.

Członkowie Rady żywo dyskutowali i wyrażali swoje opinie o planach studiów i programach kształcenia. Ważną częścią dyskusji były efekty kształcenia i ich zbieżność z tematyką prac dyplomowych. Podczas dyskusji problemowej podnoszono kwestię kształcenia kadr dowódczych oraz przygotowania absolwentów do działań w warunkach kryzysowych a także w przestrzeni biznesowej. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na właściwe kształtowanie postaw prospołecznych oraz konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Na zakończenie spotkania płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, podziękował zaproszonym gościom za aktywny udział w pracach Rady. Podkreślił również, że spotkanie to było żywym wyrazem integracji środowiska Dolnego Śląska ze społecznością Uczelni. Jest także ważnym etapem pogłębiania współpracy między Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a środowiskiem pracodawców, administracji i biznesu.


zdjęcia: WSOWL

 

Back to top