AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

 Dla kogo?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach administratorów sieci i systemów teleinformatycznych oraz inżynierów w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

 

W jakich specjalnościach?

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

 • Systemy i sieci informatyczne
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wybór specjalności przez studentów następuje po czwartym semestrze studiów.

 

Co zawiera program studiów?

Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym w specjalnościach „Systemy i sieci informatyczne” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” przygotowują absolwentów do wykonywania zadań w warunkach zarówno rynku cywilnego, jak i instytucji wojskowej. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach pracy takich jak inżynier-informatyk oraz specjalista w zakresie administrowania sieciami i/lub cyberbezpieczeństwa.

Studenci kierunku „Informatyka” otrzymują solidne przygotowanie z matematyki i fizyki (stanowiących podstawę kierunku technicznego), teorii informatyki, podstaw sieci i systemów, z uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej pracy na urządzeniach sieciowych, w tym zarządzania bezpieczeństwem w sieciach.

Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z systemami operacyjnymi, monitorowaniem anomalii sieciowych, elementami baz danych oraz programowania strukturalnego i obiektowego, jak również kompetencje związane z tworzeniem skryptów automatyzujących zarządzanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Moduł specjalnościowy, stanowiący istotną część programu studiów, ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i instytucjach resortu obrony narodowej.

Absolwent studiów cywilnych na kierunku „Informatyka” będzie nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie administrowania systemami i sieciami teleinformatycznymi lub zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ale zostanie również wyposażony w tzw. kompetencje miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przywódczych oraz wiedzy z zakresu socjotechniki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę Akademii Wojsk Lądowych, która obejmuje nie tylko dobrze wyposażoną bazę gabinetową, ale także laboratoria, pracownie i infrastrukturę specjalistyczną, adekwatną do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej absolwentów, m.in. Laboratorium Zarządzania Dronami w Działaniach Taktycznych, Laboratorium Komputerowe Systemów Informatycznych, Specjalistyczne Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania, Laboratorium Informatyczno-Elektroniczne i Pracownię Cyberbezpieczeństwa.

W trakcie studiów studenci mają także możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej w ramach szerokiej oferty dodatkowych sekcji sportowych.

Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 42 przedmioty oraz 4 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki w danym języku.

Przykładowe przedmioty: Autonomiczne platformy mobilne, Algorytmy i struktury danych, Podstawy sieci komputerowych, Teleinformatyka, Systemy operacyjne, Programowanie obiektowe, Systemy monitorowania sieci, Elementy uczenia maszynowego, Audyt informatyczny, Inżynieria oprogramowania, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Inżynieria Internetu Rzeczy.

Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla dwóch specjalności: Systemy i sieci informatyczne oraz Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

Studia trwają 7 semestrów i obejmują ok. 2700 godz.

 

Co oferujemy?

 • Nowoczesny i bogaty program studiów.
 • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
 • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Szeroką gamę zajęć sportowych.
 • Zajęcia z języka obcego.

a także:

 • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
 • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
 • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
 • Spotkania z doradcami zawodowymi.
 • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
 • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

 

Co po ukończeniu studiów?

Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

 • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia;
 • podjęcia studiów podyplomowych; odbycia praktyk i/lub staży;
 • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

 

Sprawdź warunki i tryb rekrutacji

 

 

Back to top