AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Od dawna oczekiwany przez dowódców i wprowadzony dwa lata temu przez Akademię Wojsk Lądowych kierunek studiów Dowodzenie jest doskonałą bazą wyjściową do wdrożenia SYSTEMU KSZTAŁTOWANIA PRZYWÓDCÓW (SKP) w celu kompleksowego przygotowania absolwenta do skutecznego realizowania zadań na współczesnym polu walki. System ten jest kontynuacją dotychczasowych osiągnięć Akademii w zakresie realizowanych zadań związanych z rozwijaniem kompetencji przywódczych.

System Kształtowania Przywódców, który jest całościowo wdrożony w Akademii Wojsk Lądowych oparty został na celowej integracji rozwoju poszczególnych cech osobowościowych oraz kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych nabywanych przez podchorążych w toku studiów. System ten oparty jest na doświadczeniach amerykańskich, który realizowany jest obecnie w ramach West Point Leader Development System przez USMA, a także na doświadczeniach uczelnianych zdobywanych dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej w zakresie realizowanych projektów i kursów.

System Kształtowania Przywódców, to z jednej strony skoordynowane i wieloaspektowe działania zmierzające do ukształtowania silnego charakteru przyszłego dowódcy, który identyfikuje się z ideałami ważnymi dla żołnierza-obywatela, a w tym szczególnie poczuciem obowiązku, honorem, patriotyzmem i etyką. Z drugiej zaś strony wdrażany system to dążenie do osiągnięcia doskonałości w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych, poprzez przekazywanie w ramach realizowanych zajęć wiedzy fachowej, którą wzmacnia się doświadczeniem praktycznym wykładowców i instruktorów. Nacisk położony został także na sposób przekazywania wiedzy, która jest dystrybuowana nie tylko kanałem od wykładowcy (instruktora) do podchorążego, ale także pomiędzy podchorążymi, na wzór amerykańskiego programu realizowanego w Akademii Wojskowej w West Point.  

Wdrażany program posłuży jako podstawa do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie studiów podchorążowie uczestniczyć będą w warsztatach i projektach, które dostarczą im merytorycznej wiedzy do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz współdziałania w zespołach zadaniowych. Model wdrażany w AWL będzie połączeniem ostatnich doświadczeń taktyczno-operacyjnych Wojsk Lądowych, wiedzy interdyscyplinarnej i najlepszych światowych trendów organizacyjno-dydaktycznych.

W obszarze dydaktycznym, integralną część systemu stanowić będzie poszerzony o nowe zagadnienia z zakresu szkolenia wojskowego program studiów, którego celem będzie skuteczne kształtowanie wśród podchorążych kompetencji przywódczych, niezbędnych do efektywnego dowodzenia we współczesnych działaniach taktycznych. Właściwie uformowane kompetencje przywódcze absolwenta to, także bardzo ważny aspekt kompetencji w realiach współczesnego świata. Poprzez takie podejście, wykreujemy w Uczelni tzw. „przywódców charakteru”, którzy wykażą się dużą skutecznością w realizowaniu zadań stawianych przed oficerem XXI wieku.

Ważnym elementem rozwoju osobistego podchorążego i kształtowania jego pożądanych cech przywódczych jest dbanie o właściwą kondycję fizyczną niezbędną do ukształtowania odpornego na stres charakteru wojownika. Program wychowania fizycznego realizowany w Akademii ma za zadanie rozwijać kompetencje przywódcze podchorążych w zakresie samo motywacji, budowania zespołów, a także wpływać na ich odporność psychofizyczną pożądaną w procesie dowodzenia. Rozwój ten odbywać się będzie poprzez podstawowe zajęcia z wychowania fizycznego, testy sprawności fizycznej i udział podchorążych w sportach wyczynowych, a także ekstremalnych, motywując ich nieustannie do samorozwoju.

Tekst: AWL

 

 

Back to top